Menu Zavrieť

Riešenie autentifikácie a privilege-levels oprávnení v Cisco IOS voči Windows NPS Radius serveru na Win 2019

Autor: Samuel Vrana, ASI 2022, update palo73

V tomto článku za zaoberáme popisom riešenia inštalácia Network policy servera (Radius NPS) na serverovom systéme Windows. Policy server bude slúžiť na autentifikáciou pužívateľov zo zariadení s Cisco IOS s tým, že po úspešnom overení pridelí PRIVILEGE levelu používateľovi na danom zariadení v Cisco IOS.

Prepojenie VMware s GNS3 topológiou pomocou WireGuard VPN

WireGuard je „lightweight“ virtuálna privátna sieť (VPN), ktorá podporuje pripojenia IPv4 a IPv6. Pôvodne bol vydaný pre jadro Linuxu ale teraz je multiplatformový (Windows, macOS, BSD, iOS, Android). V súčasnosti sa stále vyvíja a v porovnaní s OpenVPN je jeho konfigurácia podstatne jednoduchšia. 

Operačný systém RouterOS od spoločnosti Mikrotik od verzie 7 ponúka možnosť využiť WireGuard ako VPN riešenie. My túto možnosť využijeme pre prepojenie topológie, (resp. Virtuálok) vytvorenej vo VMware s topológiou sieťových zariadení v GNS3.

GNS3 – využitie a testovanie vlastností pre virtual lab scenáre

— Inštalácia a používanie GNS3 —

Autor: Andrej Šišila, Slavomíra Kureková – študenti odboru ASI (Aplikované sieťové inžinierstvo) – KIS FRI UNIZA – 2016/17


GNS3 je grafický sieťový virtualizačný nástroj, ktorý umožňuje vytvárať komplexné sieťové topológie, ktoré obsahujú sieťové prvky rôznych značiek a tiež koncové zariadenia rôznych distribúcií, ktoré sú reprezentované virtuálnymi mašinami.

GNS3 – inštalácia v klient-server nasadení

— Inštalácia a používanie GNS3 —

Autor: Andrej Šišila, Slavomíra Kureková – študenti odboru ASI (Aplikované sieťové inžinierstvo) – KIS FRI UNIZA – 2016/17

GNS3 podporuje dve verzie architektúry klient- server tieto verzie sa líšia v type servera a to lokálny a vzdialený server. V projekte 1 sa nám podarilo sfunkčniť verziu, klient – lokálny server. Verzia klient vzdialený server žiaľ nefungovala správne nakoľko do tohto servera nebolo možné vkladať zariadenia.

Dataset KIS 2019

Dataset KIS 2019

  • Autori : Jana Uramová, Tomáš Mokoš, Patrik Rodina, Peter Seemann, Miroslav Kohútik

Tento článok popisuje sieťový dataset KIS 2019. Ak máte zájuem o prístup k tomuto datasetu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese dataset[AT]kis.fri.uniza.sk.

Dataset KIS 2019 bol vytvorený ako súčasť diplomovej práce Tomáša Mokoša na Katedre Informačných Sietí na Fakulte Riadenia a Informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline.

Inštalácia sieťového emulátora VrnetLab

  1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné nainštalovať požadované balíčky ako Docker, git, Beautiful Soup a sshpass:
#apt -y install python3-bs4 sshpass make
#apt -y install git
#apt install -y \
apt-transport-https ca-certificates \
curl gnupg-agent software-properties-common
#curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
#add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable"
#apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

2. Do nami zvoleného adresára spravíme klonovanie nástroja z gitu:

git clone https://github.com/plajjan/vrnetlab.git

3) V adresári /vrnetlab sa nachádzajú priečinky pre každé podporované zariadenie. Stačí už len získať požadovaný image a vložiť ho do daného priečinka a spustiť príkaz make, prípadne make build.

Inštalácia sietového emulátora Wistar

V článku Sieťový emulátor Wistar sme popísali vlastnosti tohto nástroja. V tomto článku popíšěme návod na inštaláciu.

  1. Inštalácia nevyhnutných súčastí ako KVM, libvirt:
apt-get install python-pip python-dev build-essential qemu-kvm libz-dev libvirt-bin socat python-pexpect python-libvirt libxml2-dev libxslt1-dev unzip bridge-utils genisoimage python-netaddr libffi-dev libssl-dev python-markupsafe libxml2-dev libxslt1-dev git mtools dosfstools

2. Inštalácia pythonových balíčkov:

Sieťový emulátor Vrnetlab

By Marek Ploštica

Vrnetlab je open-source emulátor sieťových smerovačov, ktorý môže bežať len za účasti Linuxového jadra. Prvotne bol vytvorený pre použitie v spoločnosti Deutsche Telekom. Pre správnu prevádzku virtuálnych smerovačov používa KVM a Docker. Docker je nástroj určený pre jednoduchšie vytváranie, nasadenie a beh aplikácií, používaním takzvaných kontajnerov v prostredí OS Linux a Windows. Softvéroví vývojári a sieťoví inžinieri používajú Vrnetlab predovšetkým na testovanie zmien vo virtuálnom prostredí a v prípade správnosti tieto zmeny aplikujú do reálneho prostredia.