Menu Zavrieť

Inštalácia sieťového emulátora VrnetLab

 1. Pred samotnou inštaláciou je potrebné nainštalovať požadované balíčky ako Docker, git, Beautiful Soup a sshpass:
#apt -y install python3-bs4 sshpass make
#apt -y install git
#apt install -y \
apt-transport-https ca-certificates \
curl gnupg-agent software-properties-common
#curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
#add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable"
#apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

2. Do nami zvoleného adresára spravíme klonovanie nástroja z gitu:

git clone https://github.com/plajjan/vrnetlab.git

3) V adresári /vrnetlab sa nachádzajú priečinky pre každé podporované zariadenie. Stačí už len získať požadovaný image a vložiť ho do daného priečinka a spustiť príkaz make, prípadne make build.

Inštalácia sietového emulátora Wistar

V článku Sieťový emulátor Wistar sme popísali vlastnosti tohto nástroja. V tomto článku popíšěme návod na inštaláciu.

 1. Inštalácia nevyhnutných súčastí ako KVM, libvirt:
apt-get install python-pip python-dev build-essential qemu-kvm libz-dev libvirt-bin socat python-pexpect python-libvirt libxml2-dev libxslt1-dev unzip bridge-utils genisoimage python-netaddr libffi-dev libssl-dev python-markupsafe libxml2-dev libxslt1-dev git mtools dosfstools

2. Inštalácia pythonových balíčkov:

Sieťový emulátor Vrnetlab

By Marek Ploštica

Vrnetlab je open-source emulátor sieťových smerovačov, ktorý môže bežať len za účasti Linuxového jadra. Prvotne bol vytvorený pre použitie v spoločnosti Deutsche Telekom. Pre správnu prevádzku virtuálnych smerovačov používa KVM a Docker. Docker je nástroj určený pre jednoduchšie vytváranie, nasadenie a beh aplikácií, používaním takzvaných kontajnerov v prostredí OS Linux a Windows. Softvéroví vývojári a sieťoví inžinieri používajú Vrnetlab predovšetkým na testovanie zmien vo virtuálnom prostredí a v prípade správnosti tieto zmeny aplikujú do reálneho prostredia.

Sieťový emulátor Wistar

Autor: Marek Ploštica

Wistar je nástroj, respektíve emulátor počítačových sietí, umožňujúci vytvárať a zdieľať sieťové topológie viacerých virtuálnych strojov. Ide o open-source emulátor, ktorý je možné spustiť na ľubovoľnej distribúcií operačného systému Linux. Bol vyvinutý spoločnosťou Juniper Networks a vydaný pod Apache licenciou. Využíva rozhranie „drag and drop“, vďaka ktorému je prepojenie inštancií do veľkých sietí pomerne jednoduché, avšak na druhej strane odpadá možnosť voľby konkrétneho rozhrania, na ktoré chceme pripojiť istú inštanciu. Vytvorené topológie sa dajú ľubovoľne uložiť, zdieľať, klonovať alebo odstrániť.
Cieľom pri tvorbe tohto nástroja, bolo poskytnúť priestor na experiment s virtuálnymi sieťami a virtuálnymi strojmi s Juniper JunOS tak, aby boli čo najjednoduchšie.
Tento emulátor využíva hardvérovú virtualizáciu KVM (Kernel-based Virtual Machine). Ide o virtualizačný modul, poskytujúci virtualizáciu pomocou hardvéru pre širokú škálu hosťujúcich operačných systémov vrátane Linux-u a Windows-u. Samotná virtualizácia spojená s KVM musí byť priamo podporovaná procesorom hosťujúceho systému, čo v dnešnej dobe nie je až taký problém. V prípade AMD sa táto technológia nazýva AMD-V a pre Intel existuje Intel VT-x.

Sieťový emulátor Antidote

Autor: Marek Ploštica

Antidote je platforma na poskytovanie interaktívneho výučbového procesu na požiadanie, odstraňujúca všetku obvyklú zložitosť nastavenia vlastného laboratórneho prostredia. Všetky tieto nastavenia vykonáva na pozadí, čím poskytuje používateľovi jednoduchú interakciu s webovým portálom. Bol navrhnutý na vytvorenie a uskutočňovanie vzdelávania v oblasti sieťových technológií. Jeho používateľské rozhranie pracuje vo webovom prehliadači vrátane terminálov, ktoré študenti používajú na vykonávanie príkazov na emulovaných sieťových zariadeniach a serveroch.

Inštalácia OpenStack pomocou Packstack

Autor: Samuel Stoličný, ASI FRI.

Packstack je nástroj, ktorý využíva Puppet moduly na automatické nasadenie rôznych častí OpenStack cloudu na jeden alebo viac serverov cez SSH. Momentálne sú podporované iba CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) linuxové distribúcie a ich kompatibilné deriváty. Je to dobrá voľba, keď sa inštaluje OpenStack pre POC alebo keď majú byť všetky služby nainštalované na jednej fyzickej inštancii. Packstack deklaratívne definuje prostriedky OpenStacku a nastavuje rozumné predvolené hodnoty pre všetky nastavenia, ktoré sú nevyhnutné na jeho inštaláciu. Nastavenia je možné pozrieť alebo upraviť v súbore zvanom answerfile. Podľa RDO komunity sú minimálne požiadavky 16GB RAM, ale podarilo sa vytvoriť OpenStack aj s 8GB RAM bez akýchkoľvek problémov. Ďalšie požiadavky sú aspoň jeden sieťový adaptér a x86-65 procesor s podporou virtualizácie.

Moloch – Cyber Defense Monitoring Course Suite

Cyber Defence Monitoring Course Suite (CDMCS)

 • Autor : Tomáš Mokoš, Marek Brodec
 • Operačný systém : Ubuntu 16.04
 • Verzia Elasticsearch : 5.5.1
 • Verzia Suricata : 4.0.1

Tento článok je zastaraný, použite novšie návody uvedené nižšie.

Inštalácia Suricaty

Prepojenie Molocha/Arkime so Suricatou

Moloch/Arkime – Inštalácia

Graf

Elasticsearch

Elasticsearch je open source nástroj, ktorého primárnym účelom je efektívne a urýchlené fulltextové vyhľadávanie v množstve ním indexovaných dát. Jeho najčastejším použitím je prehľadávanie databázy dokumentov.

Stiahnutie Molochom aktuálne podporovanej verzie Elasticsearch.

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-5.5.1.deb 

Rozbalenie archívu spojené s inštaláciou

sudo dpkg -i elasticsearch-5.5.1.deb 

Suricata

Suricata je veľmi rýchly, robustný a neustále rozvíjajúci sa free open source detekčný nástroj. Je schopný jednak detekovať narušenie vniknutia v reálnom čase, vykonávať prevenciu vniknutí ale i monitorovať bezpečnosť siete a spracovávať pcap súbory offline.

Nastavenie premennej v ktorej bude uložené číslo nami inštalovanej verzie.

VER=4.0.1 

Stiahnutie a rozbalenie inštalačného balíka.

wget http://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-$VER.tar.gz 
tar -xvzf "suricata-$VER.tar.gz" 

Inštalácia a konfigurácia

./configure --enable-nfqueue --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var 
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var 

V tejto chvíli máme na výber jednu z nasledujúcich možností:

 • Vytvoriť a nastaviť len všetky nevyhnutné priečinky a konfiguračný súbor suricata.yaml.
./configure && make && make install-conf 
 • Automaticky stiahne a nastaví posledné dostupné pravidlá pre Suricatu, podľa ktorých sú vyhodnocované pakety za hrozbu.
./configure && make && make install-rules 
 • Je kombinácia oboch predchádzajúcich možností. Všetky potrebné súbory sú vytvorené, nakonfigurované a sú stiahnuté a aktivované posledné dostupné pravidla pre vyhodnocovanie hrozieb
./configure && make && make install-full 
 • Úprava konfiguračného súboru pre naše potreby. Nasledujúce riadky budú pridané na koniec súboru. Zahŕňajú nastavenie zapisovania do eve.json logov , definovanie rozhrania na ktorom bude pracovať suricata enp7s0f0 a cesta k predvoleným pravidlám /usr/local/etc/suricata/rules.
cat >> /usr/local/etc/suricata/suricata.yaml <<EOF 
stats: 
 enabled: no 
outputs: 
 - fast: 
   enabled: no 
 - eve-log: 
   enabled: yes 
   filename: eve.json 
   types: 
    - alert: 
      tagged-packets: no 
      xff: 
       enabled: no 
af-packet: 
 - interface: enp7s0f0 
  cluster-id: 98 
  cluster-type: cluster_flow 
  defrag: yes 
default-rule-path: /usr/local/etc/suricata/rules 
sensor-name: moloch-singlehost 
EOF 

GeoLite

Je free databáza obsahujúca databázu pridelených IP adries spolu s uvedením krajiny poprípade mesta organizácie, ktorej bola pridelená konkrétna IP adresa poprípade rozsah adries. Databáza IP adries je aktualizovaná vždy prvý utorok v mesiaci.

Stiahnutie archívov a rozbalenie databázy

echo "$(date) installing GeoLite2" 
[[ -f 'GeoLite2-City.mmdb.gz' ]] || wget -q -4 http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-City.mmdb.gz 
mkdir -p /usr/local/share/GeoIP 
gunzip GeoLite2-City.mmdb.gz --stdout > /usr/local/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb 

Evebox

EveBox je webové rozhranie poskytujúce nástroje pre manažment alertov a udalostí generovaných IDS detekčným nástrojom Suricata. Tento nástroj úzko spolupracuje s Elasticsearchom. Jeho sekundárnou úlohou je prepojenie logov Suricaty s Elasticsearchom.

Stiahnutie inštalačného balíka najnovšej verzie Evebox.

wget -q -4 https://evebox.org/files/development/evebox-latest-amd64.deb 

Rozbalenie archívu spojené s inštaláciou

dpkg -i evebox-latest-amd64.deb 

Nastavenie URL adresy pre prístup k Elasticsearchu, premennej ELASTICSEARCH_INDEX, ktorá pri svojom zavolaní bude indexovať dáta do Elasticsearchu pod názvom indexov suricata a posledným parametrom je pridanie absolútnej cesty súboru z ktorého sú načítavané alerty a udalostí Suricaty.

cat >/usr/local/etc/default/evebox <<EOF 
ELASTICSEARCH_URL="-e http://localhost:9200" 
ELASTICSEARCH_INDEX="--index suricata" 
SURICATA_EVE="--end /var/log/suricata/eve.json" 
EOF 

Vytvorenie súboru služby vďaka, ktorému je možné proces spustenia Evebox Servera spustiť len zavolaním názvu tejto služby bez potreby dodefinovania súborov a ďalších nevyhnutných možností zakaždým.

cat > /lib/systemd/system/evebox.service <<EOF 
[Unit] 
Description=EveBox Server 
[Service] 
ExecStart=/usr/bin/evebox \$ELASTICSEARCH_URL \$ELASTICSEARCH_INDEX \$CONFIG \$EVEBOX_OPTS 
EnvironmentFile=-/usr/local/etc/default/evebox 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
EOF 

Rovnaký zámer ako v predošlom kroku ale pre spustenie procesu Eveboxu, ktorý bude importovať alerty zo Suricata logov.

cat > /lib/systemd/system/evebox-esimport.service <<EOF 
[Unit] 
Description=EveBox-EsImport 
[Service] 
ExecStart=/usr/bin/evebox esimport \$ELASTICSEARCH_URL \$ELASTICSEARCH_INDEX \$SURICATA_EVE 
EnvironmentFile/usr/local/etc/default/evebox 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
EOF 

Zaradenie služby konfigurovanej v predošlých súboroch medzi služby.

systemctl enable evebox-esimport 
systemctl enable evebox 

Príkazy pre spustenie, pozastavenie,reštart služieb prípadne zistenie služby.

systemctl start|restart|stop|status evebox-esimport 
systemctl start|restart|stop|status evebox 
Pri akejkoľvek zmene v konfiguračnom súbore služby je nutné reloadovať daemon a znovu zaradiť medzi služby. 
systemctl deamon-reload 
systemctl enable .... 

Moloch

Pridanie repozitárov a inštalácia JAVA.

add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
apt-get update 
apt-get -y install oracle-java8-installer 

Inštalácia nevyhnutných balíčkov pre chod Molocha.

apt-get install wget curl libpcre3-dev uuid-dev libmagic-dev pkg-config g++ flex bison zlib1g-dev libffi-dev gettext libgeoip-dev make libjson-perl libbz2-dev libwww-perl libpng-dev xz-utils libffi-dev 

Stiahnutie inštalačného balíčka pre Ubuntu 16.04

wget https://files.molo.ch/builds/ubuntu-16.04/moloch_0.20.1-1_amd64.deb 

Rozbalenie balíčka spojené so samotnou inštaláciou

dpkg -i moloch_0.20.1-1_amd64.deb 

Spustenie konfigurácie. Keďže sme Elasticsearch inštalovali osobitne pri konfigurácií nepovolíme inštaláciu Elasticsearch Dema.

sudo ./data/moloch/bin/Configure 

Inštalácia pokračuje spustením Elasticsearchu a počiatočnej incializácie databázy

systemctl start elasticsearch.service 
/data/moloch/db/db.pl http://127.0.0.1:9200 init 
/data/moloch/db/db.pl http://127.0.0.1:9200 upgrade 

Pridanie používateľa pre prístup k webovému grafickému prostrediu.

/data/moloch/bin/moloch_add_user.sh admin user password –admin 

Vytvorenie konfiguračného súboru súčastí wiseService a nastavenie parametrov jednak samotnej služby a rovnako aj pre Suricatu(IP adresa pre prístup k Eveboxu, polia ktoré budú v Molochu zobrazvané, atď…)

cd /data/moloch/etc/ 
cp /data/moloch/wiseService/wiseService.ini.sample /data/moloch/etcwise.ini 
cat > /data/moloch/etc/wise.ini <<EOF 
[wiseService] 
port=8081 
[suricata] 
evBox=http://127.0.0.1:5636 
fields=severity;category;signature;flow_id;_id 
mustHaveTags=escalated 
mustNotHaveTags=archived 
EOF 

Vytvorenie symbolickej linky v priečinku wiseService odkazujúcej na konfiguračný súbor vytvorený v predošlom kroku.

cd /data/moloch/wiseService/ 
ln -s /data/moloch/etc/wise.ini wiseService.ini 

Spustenie musí prebiehať priamo z priečinku wiseService

node /data/moloch/bin/node wiseService.js -c wiseService.ini 

Kibana

Stiahnutie a rozbalenie archívu, je nutné vybrať verziu podporovanú pre inštalovanú verziu Elasticsearchu.

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-5.5.3-amd64.deb 
dpkg -i kibana-5.5.3-amd64.deb 

Spustenie služby

service kibana start 
service kibana status 

Konfiguračný súbor je umiestnenie

cat /etc/kibana/kibana.yml 

Pre prístup cez web je nevyhnutné povoliť komunikáciu na čísle portu Kibanu štandardne je to port 5601.

iptables -A INPUT -m udp -p udp --dport 5601 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 5601 -j ACCEPT 

Pre náhľad do Elasticsearchu je možné využívať služby poskytované Kibanou. V prvom kroku je nutné nastaviť ktoré indexy chceme prehľadávať. Ako index pattern je nutné nastaviť pre molocha všetko čo začína „session-“ a pre suricatu „suricata-“. Tieto nastavenia je možné meniť na karte Management.

Kibana

Zdroje

CDMCS Cyber Defence Monitoring Course Suite

Anonymizácia datasetov sieťovej prevádzky

 • Autor: Miroslav Kohútik

Niekedy sa môže stať, že potrebujete poskytnúť PCAP súbory tretím stranám mimo vašej organizácie, prípadne ako tomu bolo v našom prípade, zverejniť dataset sieťovej prevádzky. Aby ste neodhalili sieťovú infraštruktúru alebo iné citlivé dáta, musíte tieto súbory anonymizovať pred tým, ako ich budete zdieľať s kýmkoľvek mimo vašej organizácie.

TraceWrangler

Na anonymizáciu siťových dát ns OSI vrstvách 2 až 4 používame TraceWrangler. TraceWrangler je veľmi jednoduchý na používanie a disponuje intuitívnym grafickým rozhraním:
TraceWrangler

Virtuálna kamera (vdd) cez OBS v MS teams – návod

Autor: Jozef Papán, KIS FRI UNIZA

V tomto návode popíšeme, ake je možné v MS teams používať virtuálnu kameru. Vo výsledku bude možné vidie namiesto študentovej tváre, jeho desktop a aj jeho tvár (toto je voliteľné, možno vypnúť). Nie je to to isté, čo zdieľanie plochy, pretože plochu môže v jednom čase zdieľať iba jeden účastník, a takto je možné vidieť celú “triedu”, čiže všetkých študentov. Učiteľ môže zdieľať svoju plochu pre všetkých a zároveň vidieť desktopy všetkých študentov podobne ako v učebni.