Menu Zavrieť

Kategória: Sieťová bezpečnosť

Moloch/Arkime – Inštalácia systému

Inštalácia systému Moloch/Arkime

 • Autor : Miroslav Kohútik
 • Testovaná verzia : 5.0.0
 • Operačný systém : Ubuntu 22.04

Inštalácia Molocha nie je triviálna, preto sme pripravili tento návod ako nasadiť systém Moloch v cloudovom prostredí.

Príprava pred inštaláciou

Pred inštaláciou samotného Molocha musíme nainštalovať databázu Elasticsearch a vykonať nasledovné zmeny v konfigurácii operačného systému.

Dataset KIS 2019

Dataset KIS 2019

 • Autori : Jana Uramová, Tomáš Mokoš, Patrik Rodina, Peter Seemann, Miroslav Kohútik

Tento článok popisuje sieťový dataset KIS 2019. Ak máte zájuem o prístup k tomuto datasetu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese dataset[AT]kis.fri.uniza.sk.

Dataset KIS 2019 bol vytvorený ako súčasť diplomovej práce Tomáša Mokoša na Katedre Informačných Sietí na Fakulte Riadenia a Informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline.

Moloch – Cyber Defense Monitoring Course Suite

Cyber Defence Monitoring Course Suite (CDMCS)

 • Autor : Tomáš Mokoš, Marek Brodec
 • Operačný systém : Ubuntu 16.04
 • Verzia Elasticsearch : 5.5.1
 • Verzia Suricata : 4.0.1

Tento článok je zastaraný, použite novšie návody uvedené nižšie.

Inštalácia Suricaty

Prepojenie Molocha/Arkime so Suricatou

Moloch/Arkime – Inštalácia

Graf

Elasticsearch

Elasticsearch je open source nástroj, ktorého primárnym účelom je efektívne a urýchlené fulltextové vyhľadávanie v množstve ním indexovaných dát. Jeho najčastejším použitím je prehľadávanie databázy dokumentov.

Stiahnutie Molochom aktuálne podporovanej verzie Elasticsearch.

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-5.5.1.deb 

Rozbalenie archívu spojené s inštaláciou

sudo dpkg -i elasticsearch-5.5.1.deb 

Suricata

Suricata je veľmi rýchly, robustný a neustále rozvíjajúci sa free open source detekčný nástroj. Je schopný jednak detekovať narušenie vniknutia v reálnom čase, vykonávať prevenciu vniknutí ale i monitorovať bezpečnosť siete a spracovávať pcap súbory offline.

Nastavenie premennej v ktorej bude uložené číslo nami inštalovanej verzie.

VER=4.0.1 

Stiahnutie a rozbalenie inštalačného balíka.

wget http://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-$VER.tar.gz 
tar -xvzf "suricata-$VER.tar.gz" 

Inštalácia a konfigurácia

./configure --enable-nfqueue --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var 
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var 

V tejto chvíli máme na výber jednu z nasledujúcich možností:

 • Vytvoriť a nastaviť len všetky nevyhnutné priečinky a konfiguračný súbor suricata.yaml.
./configure && make && make install-conf 
 • Automaticky stiahne a nastaví posledné dostupné pravidlá pre Suricatu, podľa ktorých sú vyhodnocované pakety za hrozbu.
./configure && make && make install-rules 
 • Je kombinácia oboch predchádzajúcich možností. Všetky potrebné súbory sú vytvorené, nakonfigurované a sú stiahnuté a aktivované posledné dostupné pravidla pre vyhodnocovanie hrozieb
./configure && make && make install-full 
 • Úprava konfiguračného súboru pre naše potreby. Nasledujúce riadky budú pridané na koniec súboru. Zahŕňajú nastavenie zapisovania do eve.json logov , definovanie rozhrania na ktorom bude pracovať suricata enp7s0f0 a cesta k predvoleným pravidlám /usr/local/etc/suricata/rules.
cat >> /usr/local/etc/suricata/suricata.yaml <<EOF 
stats: 
 enabled: no 
outputs: 
 - fast: 
   enabled: no 
 - eve-log: 
   enabled: yes 
   filename: eve.json 
   types: 
    - alert: 
      tagged-packets: no 
      xff: 
       enabled: no 
af-packet: 
 - interface: enp7s0f0 
  cluster-id: 98 
  cluster-type: cluster_flow 
  defrag: yes 
default-rule-path: /usr/local/etc/suricata/rules 
sensor-name: moloch-singlehost 
EOF 

GeoLite

Je free databáza obsahujúca databázu pridelených IP adries spolu s uvedením krajiny poprípade mesta organizácie, ktorej bola pridelená konkrétna IP adresa poprípade rozsah adries. Databáza IP adries je aktualizovaná vždy prvý utorok v mesiaci.

Stiahnutie archívov a rozbalenie databázy

echo "$(date) installing GeoLite2" 
[[ -f 'GeoLite2-City.mmdb.gz' ]] || wget -q -4 http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLite2-City.mmdb.gz 
mkdir -p /usr/local/share/GeoIP 
gunzip GeoLite2-City.mmdb.gz --stdout > /usr/local/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb 

Evebox

EveBox je webové rozhranie poskytujúce nástroje pre manažment alertov a udalostí generovaných IDS detekčným nástrojom Suricata. Tento nástroj úzko spolupracuje s Elasticsearchom. Jeho sekundárnou úlohou je prepojenie logov Suricaty s Elasticsearchom.

Stiahnutie inštalačného balíka najnovšej verzie Evebox.

wget -q -4 https://evebox.org/files/development/evebox-latest-amd64.deb 

Rozbalenie archívu spojené s inštaláciou

dpkg -i evebox-latest-amd64.deb 

Nastavenie URL adresy pre prístup k Elasticsearchu, premennej ELASTICSEARCH_INDEX, ktorá pri svojom zavolaní bude indexovať dáta do Elasticsearchu pod názvom indexov suricata a posledným parametrom je pridanie absolútnej cesty súboru z ktorého sú načítavané alerty a udalostí Suricaty.

cat >/usr/local/etc/default/evebox <<EOF 
ELASTICSEARCH_URL="-e http://localhost:9200" 
ELASTICSEARCH_INDEX="--index suricata" 
SURICATA_EVE="--end /var/log/suricata/eve.json" 
EOF 

Vytvorenie súboru služby vďaka, ktorému je možné proces spustenia Evebox Servera spustiť len zavolaním názvu tejto služby bez potreby dodefinovania súborov a ďalších nevyhnutných možností zakaždým.

cat > /lib/systemd/system/evebox.service <<EOF 
[Unit] 
Description=EveBox Server 
[Service] 
ExecStart=/usr/bin/evebox \$ELASTICSEARCH_URL \$ELASTICSEARCH_INDEX \$CONFIG \$EVEBOX_OPTS 
EnvironmentFile=-/usr/local/etc/default/evebox 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
EOF 

Rovnaký zámer ako v predošlom kroku ale pre spustenie procesu Eveboxu, ktorý bude importovať alerty zo Suricata logov.

cat > /lib/systemd/system/evebox-esimport.service <<EOF 
[Unit] 
Description=EveBox-EsImport 
[Service] 
ExecStart=/usr/bin/evebox esimport \$ELASTICSEARCH_URL \$ELASTICSEARCH_INDEX \$SURICATA_EVE 
EnvironmentFile/usr/local/etc/default/evebox 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
EOF 

Zaradenie služby konfigurovanej v predošlých súboroch medzi služby.

systemctl enable evebox-esimport 
systemctl enable evebox 

Príkazy pre spustenie, pozastavenie,reštart služieb prípadne zistenie služby.

systemctl start|restart|stop|status evebox-esimport 
systemctl start|restart|stop|status evebox 
Pri akejkoľvek zmene v konfiguračnom súbore služby je nutné reloadovať daemon a znovu zaradiť medzi služby. 
systemctl deamon-reload 
systemctl enable .... 

Moloch

Pridanie repozitárov a inštalácia JAVA.

add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
apt-get update 
apt-get -y install oracle-java8-installer 

Inštalácia nevyhnutných balíčkov pre chod Molocha.

apt-get install wget curl libpcre3-dev uuid-dev libmagic-dev pkg-config g++ flex bison zlib1g-dev libffi-dev gettext libgeoip-dev make libjson-perl libbz2-dev libwww-perl libpng-dev xz-utils libffi-dev 

Stiahnutie inštalačného balíčka pre Ubuntu 16.04

wget https://files.molo.ch/builds/ubuntu-16.04/moloch_0.20.1-1_amd64.deb 

Rozbalenie balíčka spojené so samotnou inštaláciou

dpkg -i moloch_0.20.1-1_amd64.deb 

Spustenie konfigurácie. Keďže sme Elasticsearch inštalovali osobitne pri konfigurácií nepovolíme inštaláciu Elasticsearch Dema.

sudo ./data/moloch/bin/Configure 

Inštalácia pokračuje spustením Elasticsearchu a počiatočnej incializácie databázy

systemctl start elasticsearch.service 
/data/moloch/db/db.pl http://127.0.0.1:9200 init 
/data/moloch/db/db.pl http://127.0.0.1:9200 upgrade 

Pridanie používateľa pre prístup k webovému grafickému prostrediu.

/data/moloch/bin/moloch_add_user.sh admin user password –admin 

Vytvorenie konfiguračného súboru súčastí wiseService a nastavenie parametrov jednak samotnej služby a rovnako aj pre Suricatu(IP adresa pre prístup k Eveboxu, polia ktoré budú v Molochu zobrazvané, atď…)

cd /data/moloch/etc/ 
cp /data/moloch/wiseService/wiseService.ini.sample /data/moloch/etcwise.ini 
cat > /data/moloch/etc/wise.ini <<EOF 
[wiseService] 
port=8081 
[suricata] 
evBox=http://127.0.0.1:5636 
fields=severity;category;signature;flow_id;_id 
mustHaveTags=escalated 
mustNotHaveTags=archived 
EOF 

Vytvorenie symbolickej linky v priečinku wiseService odkazujúcej na konfiguračný súbor vytvorený v predošlom kroku.

cd /data/moloch/wiseService/ 
ln -s /data/moloch/etc/wise.ini wiseService.ini 

Spustenie musí prebiehať priamo z priečinku wiseService

node /data/moloch/bin/node wiseService.js -c wiseService.ini 

Kibana

Stiahnutie a rozbalenie archívu, je nutné vybrať verziu podporovanú pre inštalovanú verziu Elasticsearchu.

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-5.5.3-amd64.deb 
dpkg -i kibana-5.5.3-amd64.deb 

Spustenie služby

service kibana start 
service kibana status 

Konfiguračný súbor je umiestnenie

cat /etc/kibana/kibana.yml 

Pre prístup cez web je nevyhnutné povoliť komunikáciu na čísle portu Kibanu štandardne je to port 5601.

iptables -A INPUT -m udp -p udp --dport 5601 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 5601 -j ACCEPT 

Pre náhľad do Elasticsearchu je možné využívať služby poskytované Kibanou. V prvom kroku je nutné nastaviť ktoré indexy chceme prehľadávať. Ako index pattern je nutné nastaviť pre molocha všetko čo začína „session-“ a pre suricatu „suricata-“. Tieto nastavenia je možné meniť na karte Management.

Kibana

Zdroje

CDMCS Cyber Defence Monitoring Course Suite

Anonymizácia datasetov sieťovej prevádzky

 • Autor: Miroslav Kohútik

Niekedy sa môže stať, že potrebujete poskytnúť PCAP súbory tretím stranám mimo vašej organizácie, prípadne ako tomu bolo v našom prípade, zverejniť dataset sieťovej prevádzky. Aby ste neodhalili sieťovú infraštruktúru alebo iné citlivé dáta, musíte tieto súbory anonymizovať pred tým, ako ich budete zdieľať s kýmkoľvek mimo vašej organizácie.

TraceWrangler

Na anonymizáciu siťových dát ns OSI vrstvách 2 až 4 používame TraceWrangler. TraceWrangler je veľmi jednoduchý na používanie a disponuje intuitívnym grafickým rozhraním:
TraceWrangler

Prepojenie Moloch-Suricata

Prepojenie Moloch-Suricata

 • Autori : Tomáš Mokoš, Miroslav Kohútik

V tomto článku si ukážeme ako prepojiť nástroj na odchytávanie sieťovej prevádzky Moloch s nástrojom na detekciu narušenia bezpečnosti Suricata.

Návody na inštaláciu Molocha a Suricaty môžete nájsť tu a tu.

Nástroj Moloch archivuje sieťovú prevádzku, ku ktorej následne umožňuje rýchly a prehľadný prístup, avšak sám o sebe neposkytuje bezpečnostné opatrenia pre prevádzku, ktorú sleduje. Na druhej strane, IDS Suricata dozerá na sledovanú prevádzku a vytvára značky, ktoré informujú o bezpečnostných hrozbách, ale nedisponuje grafickým rozhraním na ich zobrazenie.

Od verzie 1.5 (vydanej 16.7.2018), Moloch podporuje plugin pre import alertov, ktoré generuje Suricata. Suricata spolu s Molochom musia byť spustené na tom istom zariadení. Dáta, ktoré vygenerovala Suricata sú prístupné vo webovom rozhraní Molocha v záložkách Sessions a SPI View. Všetky spojenia, ktoré obsahujú dáta Suricaty je možné nájsť dotazom suricata.signature == EXISTS! vo vyhľadávacom poli Molocha. Toto riešenie nezahŕňa žiadne špeciálne používateľské rozhranie pre Suricatu v Molochu, iba pridáva nové polia do dát vygenerovaných Molochom. Na pridanie pluginu je potrebné upraviť konfiguračný súbor Molocha, pridať v ňom suricata.so do zoznamu pluginov a špecifikovať cestu k súboru eve.json, do ktorého Suricata zapisuje alerty.

Do konfiguračného súboru Molocha, ktorý sa nachádza v /data/moloch/etc/config.ini pridáme nasledujúce riadky:

pluginsDir=/data/moloch/plugins
plugins= suricata.so;
suricataAlertFile=/var/log/suricata/eve.json
suricataExpireMinutes=60

Následne nám v záložkách sessions a SPI view pribudne položka Suricata.
Suricata sessions

Suricata SPI View

Zdroj:

Moloch – Komponenty a architektúra

Komponenty a architektúra Molocha

 • Autor : Tomáš Mokoš

Komponenty

Moloch sa skladá z troch komponentov:

 • Elasticsearch – Je vyhľadávacia databáza, ktorá poháňa Moloch. Je založená na Apache. Žiadosti prijíma pomocou HTTP a výsledky vracia vo formáte JSON , čo je formát výmeny dát. Má automatické delenie dát do viacerých databáz pri viacerých uzloch (angl. database sharding). Je rýchla a škálovateľná.
 • Capture – Je aplikácia naprogramovaná v jazyku C, ktorá monitoruje sieťovú prevádzku v reálnom čase, zapisuje PCAP súbory na disk. Alternatívne môže byť zavolaná z príkazového riadku pre manuálny import PCAP súborov na analýzu a archiváciu. Analyzuje rôzne protokoly 3. až 7. vrstvy, vytvára SPI dáta, ktoré posiela do clusteru Elasticsearchu z dôvodu indexovania.
 • Viewer – Je aplikácia „node.js“ , čo je udalostne riadená Javascript platforma zo strany servera, založená na Google Chrome Javascripte, pričom má vlastnú HTTP a JSON komunikáciu. Beží na každom zariadení s Capture modulom a poskytuje webové rozhranie pre prehľadávanie, zobrazovanie a exportovanie PCAP súborov. GUI/API volania sú vykonávané pomocou URI, takže je možná integrácia so systémami pre správu bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM), konzolami alebo príkazovým riadkom pre získanie PCAP súborov alebo spojení podľa voľby.

Architektúra

Všetky komponenty sa môžu nachádzať a pracovať na rovnakom uzle, avšak pri väčších dátových tokoch to nie je odporúčané. Či sa jedná o väčší dátový tok je možné zistiť pokiaľ dopytovanie trvá príliš dlho, vtedy je dobré prejsť na Multinode architektúru. Jednotlivé komponenty majú odlišné požiadavky. Capture potrebuje veľké množstvo diskového priestoru pre prijaté PCAP súbory. Elasticsearch naopak potrebuje veľké množstvo pamäte RAM pre indexovanie a rýchle vyhľadávanie. Avšak Viewer je z nich najmenší a nemá vysoké nároky, preto sa môže nachádzať kdekoľvek.

MolochS

Moloch je možné jednoducho škálovať na viacero uzlov pre Capture a Elasticsearch komponenty. Jeden alebo viacero inštancií Capture môže bežať na jednom alebo viacerých uzloch, pričom budú odosielať dáta do databázy Elasticsearch. Taktiež jedna alebo viacero databáz Elasticsearchu môže bežať na jednom alebo viacerých uzloch pre zvýšenie kapacity pamäte RAM dostupnej pre indexovanie. Tento druh architektúry je preto najviac odporúčaný pre zachytávanie a indexovanie dátového toku v reálnom čase.

MolochM

Odporúčame nasadiť Molocha za rozhranie so zrkadlenou prevádzkou, vnašom prípade Cisco SPAN port. Viac informácií o port mirroringu nájdete tu.

Zdroje

 • CRZP Komplexný systém pre detekciu útokov a archiváciu dát – Moloch

Scirius CE – Inštalácia

Scirius CE – Inštalácia

 • Autor: Miroslav Kohútik
 • Operačný systém : Ubuntu 16.04

Scirius Community Edition je webové rozhranie určené pre správu Suricata pravidiel. Stará sa o súbor rules a aktualizácie s ním spojených súborov.

V tomto návode si ukážeme ako nainštalovať Scirius Community Edition na Operačnom systéme Ubuntu 16.04.
Pred tým než začneme inštalovať Scirius CE, musíme mať nainštalovaný IDS Suricata. Návod na inštaláciu Suricaty sa nachádza tu.

Nainštalujeme si manažéra pre python balíčky a hlavičkové súbory pre jazyk python

sudo apt-get install python-pip python-dev

Stiahneme si Scirius repozitár z GitHubu

git clone https://github.com/StamusNetworks/scirius.git

Presunieme sa do priečinku, ktorý sme práve stiahli a nainštalujeme z neho potrebné závislosti

cd scirius
sudo pip install -r requirements.txt

Stiahneme si modul na monitorovanie zmien v súborovom systéme pyinotify. Tento modul je potrebný pre reštartovanie Suricaty cez Scirius

sudo pip install pyinotify

Stiahneme si modul Gitdb na čítanie a zapisovanie do git repozitárov

sudo pip install gitdb

Nainštalujeme si npm

sudo apt-get install npm

Stiahneme si webpack verziu 3.11

sudo npm install -g npm@latest webpack@3.11

Nainštalujeme Scirius

npm install

Predošlý príkaz vytvoril priečinok pre Hunt komponent sciriusu. Presunieme sa do priečinka hunt, nainštalujeme ho a pripravíme ho na použitie

cd hunt
npm install
npm run build

Spustenie Sciriusu

Z priečinku scirius inicializujeme Django databázu

python manage.py migrate

Vytvoríme účet pre superusera

python manage.py createsuperuser

Pred spustením aplikácie musíme najprv vytvoriť balíčky modulov tým, že spustíme webpack (tento krok je potrebné zopakovať po každej aktualizácii kódu)

sudo webpack

Ak chceme spustiť Scirius tak, aby bol prístupný iba na lokálnom zariadení na adrese localhost:8000

sudo python manage.py runserver

Ak chceme aby Scirius počúval na adrese, ktorá je prístupná z vonkajšej siete, musíme ju pridať do zoznamu ALLOWED_HOSTS v súbore settings.py. Následne môžeme spustiť Scirius príkazom

python manage.py runserver x.x.x.x:8000

Zdroj:

Moloch upgrade

Moloch Upgrade

 • Autori: Tomáš Mokoš, Miroslav Kohútik

Upgrade Molocha na najnovšiu verziu nie je možný z akejkoľvek verzie. Pri niektorých starších verziách vyžaduje postupnú inštaláciu novších verzií v presnom poradí.

Upgrade na Moloch 1.1.0

Najstaršia verzia Molocha, ktorú sme mali nasadenú bola verzia 0.50.
Upgrade Molocha z verzie 0.50 na verziu 1.0 a vyššie vyžaduje, vzhľadom na veľké zmeny vo verzii 1.0, reindexovanie všetkých session dát. Reindexovanie sa deje na pozadí  po upgrade a preto trvá iba chvíľu, kým je server znova online.

Medzi veľké zmeny patria najmä:

 • Všetky názvy polí boli premenované a analyzované polia boli vymazané.
 • Kódy krajín boli skrátené z 3 znakov na 2 znaky.
 • Značky, ktoré boli pridané pred verziou 0.14.1 nebudú premigrované.
 • Plná podpora IPv6 pomocou Elasticsearch IP type.

Stiahneme balíček s verziou 1.1.0

Priradíme mu práva:

chmod +x moloch_1.1.0-1_amd64.deb

Vypneme všetky súčasti molocha:

service molochcapture stop
service molochviewer stop

Nainštalujeme Moloch v1.1.0:

dpkg -i moloch_1.1.0-1_amd64.deb

Na všetkých uzloch spustíme /data/moloch/bin/moloch_update_geo.sh , ktorý nám stiahne a aktualizuje nové mmdb style maxmind súbory.

Spustíme db.pl http://localhost:9200 upgrade , pre upgrade databázy.

Zapneme súčasti Molocha:

service molochcapture start
service molochviewer start

Pokiaľ vznikne problém a súčasti budú mať problém sa spustiť, je potrebné skontrolovať logy capture a viewera nachádzajúce sa v /data/moloch/logs/capture.log a /data/moloch/logs/viewer.log.

Upgrade na Moloch 1.5.3 a vyššie

Pre upgrade na Moloch 1.5 a vyššie musíme najprv upgradovať Moloch na verziu 1.0 alebo 1.1 (1.1.1 je odporúčaná). Taktiež, všetky reindexovacie operácie musia byť dokončené.

Vypneme capture a viewer:

service molochcapture stop
service molochviewer stop

Stiahneme balíček s verziou 1.5.3

Priradíme mu práva a rozbalíme ho:

chmod +x moloch_1.5.3-1_amd64.deb
dpkg -i moloch_1.5.3-1_amd64.deb

Pre clean inštaláciu spustíme:

/data/moloch/db.pl http://localhost:9200 init

Ak chceme len upgrade:

/data/moloch/db.pl http://localhost:9200 upgrade

Ak sme sa rozhodli pre clean inštaláciu, musíme znovu pridať používateľa, pretože ho init script vymaže:

/data/moloch/bin/moloch_add_user.sh admin "Admin User" THEPASSWORD --admin

Spustenie offline monitoringu priečinku:

exec /data/moloch/bin/moloch-capture -c /data/moloch/etc/config.ini --host moloch3 -m -R /data/moloch/monitor/

Spustenie viewera:

service molochviewer start

Pokiaľ majú súčasti problém sa spustiť je potrebné prezrieť logy:

/data/moloch/logs/capture.log
/data/moloch/logs/viewer.log

Zdroj:
Moloch FAQ – Upgrading Moloch

Moloch – Inštalácia systému

Inštalácia systému Moloch

 • Autori : Tomáš Mokoš, Marek Brodec
 • Testovaná verzia : 0.20.0
 • Operačný systém : Ubuntu 14.04.5

Poznámka: tento článok je zastaralý, pre aktuálnejšiu verziu navštívte Moloch v1.7.0– Inštalácia systému

Inštalácia systému nie je triviálna, preto sme pripravili nasledovný návod ako sfunkčniť systém v cloudovom prostredí. Keďže sa serveru prideľuje IP adresa dynamicky pomocou DHCP, nie je potrebné meniť konfiguračný súbor interface-ou.

Na začiatok je potrebné pridať repozitáre pre balíček Java a následne ho nainštalovať.

add-apt-repository ppa:webupd8team/java 
apt-get install oracle-java8-installer 

Nainštalujeme potrebné balíčky.

apt-get install wget curl libpcre3-dev uuid-dev libmagic-dev pkg-config g++ flex bison zlib1g-dev libffi-dev gettext libgeoip-dev make libjson-perl libbz2-dev libwww-perl libpng-dev xz-utils libffi-dev 

Je potrebné stiahnuť si Node.js pričom doporučujeme verziu 6.x vzhľadom na to, že verzia 8.x nie je v súčasnosti podporovaná.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash – 
sudo apt-get install -y nodejs 

Stiahneme a nainštalujeme Elasticsearch.

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-5.5.3.deb
sudo dpkg -i elasticsearch-5.5.3.deb

Nakopírujeme si Moloch na náš server.

git clone https://github.com/aol/moloch.git 

Využijeme inštaláciu pomocou dostupného skriptu.

./easybutton-build.sh 

V predchádzajúcich verziách bolo potrebné upraviť pravidlá firewallu.

iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 8005 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -m udp -p udp --dport 8005 -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -m tcp -p tcp --sport 8005 -j ACCEPT 
iptables -A OUTPUT -m udp -p udp --sport 8005 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 9200 -j ACCEPT 
iptables -A INPUT -m udp -p udp --dport 9200 -j ACCEPT 
sudo su -c 'iptables-save > /etc/iptables/rules.v4' 

Pomocou nasledujúcich príkazov sa doinštalujú ďalšie potrebné súbory pre Capture hosta a nakonfiguruje sa interface, na ktorom bude systém počúvať. Pri Elasticsearch sa volí no, vzhľadom na to, že sme si ho nainštalovali predtým a Elasticsearch, ktorý poskytuje tento skript je len v demo verzii.

make install 
make config 

Presunieme sa do adresára s Viewer-om, aktualizujeme Node.js a spustíme skript na vytvorenie účtu pre webové rozhranie.

cd /data/moloch/viewer 
npm update 
/data/moloch/bin/moloch_add_user.sh admin "Admin User" PASSWORD --admin 

Následne vytvoríme symbolickú linku v adresári s Viewer-om.

ln -sf /usr/bin/nodejs node 

Spustíme jednotlivé komponenty.

service elasticsearch start 
service molochcapture start
service molochviewer start

Pokiaľ sme všetko urobili správne mali by sme byť schopní pripojiť sa na webové rozhranie na adrese http://IPADDRESSOFINTERFACE:8005

Zdroje:

 • Github Informácie o systéme Moloch