Menu Zavrieť

Inštalácia cloud management systému (CMP) ManageIQ 

Autor: Juraj Hofer, vedúci: Segeč

Inštalácia ManageIQ 

Pre inštaláciu ManageIQ podľa tohto návodu je potrebné hostiteľské prostredie na spustenie softvéru ManageIQ a podporovaný riadený systém na pripojenie. Existujú štyri jednoduché možnosti, ako spoznať ManageIQ, ktorý nevyžaduje prístup k virtualizačnej platforme: 

  • Vargant – spustí ManageIQ ako Vagrant Box 
  • Docker – spustí ManageIQ ako kontajner Docker 
  • Verejný cloud – spustí ManageIQ v cloude 
  • Kubernetes – spustí ManageIQ v kubernetes 

Ako platformu na správu môžeme použiť akýkoľvek verejný cloud podporovaný ManageIQ. Pre naše testovacie riešenie budeme využívať Docker kontajner na prevádzkovanie ManageIQ inštancie. Ako hosťovské prostredie použijeme virtuálny stroj Ubuntu 20.04.4 LTS s parametrami 4 CPU, 8GB RAM a 80GB úložného priestoru. ManageIQ spustený v kontajneri Docker môžeme otestovať pomocou obrazov, ktoré sú sprístupnené v Docker Hub. Najskôr skontrolujeme, či je spustená služba Docker: 

$ sudo systemctl start docker

V prípade, ak systém nenájde službu docker, treba ju najskôr nainštalovať. Pred prvou inštaláciou Docker Engine musíme najskôr nastaviť úložisko Docker. Potom môžeme naištalovať a aktualizovať Docker z úložiska. Nastavenie úložiska: 

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release

Pridanie oficiálneho kľúča GPG spoločnosti Docker: 

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Na nastavenie stabilného archívu použite nasledujúci príkaz: 

$ echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Následne aktualizujte index balíkov apt a nainštalujte najnovšiu verziu Docker Engine a kontajnera: 

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Pomocou spustenia obrazu hello-world môžeme skontrolovať, či je Docker Engine správne nainštalovaný: 

$ sudo docker run hello-world

Následne stiahneme a nasadíme zariadenie tak, že stiahneme ManageIQ docker obraz z Docker Hub: 

$ docker pull manageiq/manageiq:morphy-1

Teraz spustíme docker kontainer: 

$ docker run -d -p 8443:443 manageiq/manageiq:morphy-1

Týmito krokmi sme uviedli ManageIQ do prevádzky a  následne môžeme prejsť na wébové prihlásenie pomocou HTTPS URL v nasledujúcom tvare: https://<IP_ADRESA_UBUNTU>:8443, kde ako základné prihlasovacie údaje sú: 

  • Username – admin 
  • Password – smartvm 

Nasledujúci popísaný postup dodržaný pri týchto inštaláciách bol braný z dokumentácie ManageIQ a Dockeru. K dispozícií sú odkazy na tieto zdroje:

https://www.manageiq.org/docs/get-started/docker.html
https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.