Menu Close

5. LAN Emulation pod Linuxom

5. LAN Emulation pod Linuxom

LANE klient

Pri konfigurácii LANE klienta stačí postupovať podľa týchto bodov:

 • Ak je podpora ATM rozhrania skompilovaná ako modul, je potrebné ju zaviesť do jadra
 • Spustiť nevyhnutné démony a priradiť si ATM adresu
 • Spustiť démon zeppelin a nakonfigurovať novovzniknuté sieťové pseudorozhranie

Prvé dva body sú rovnaké ako v prípade CLIP a sú podrobne popísané v

4. kapitole

.

Démon

zeppelin

zabezpečuje funkcie LEC – spolupracuje s podporou LANE v jadre a zabezpečuje obsluhu riadiacich i dátových VCC potrebných v LANE. Pokiaľ na sieti existuje LECS, stačí

zeppelin

spustiť jednoducho príkazom

zeppelin

Príkaz pozná niekoľko prepínačov, uvedieme len tie najdôležitejšie:

 • -s <LES_adresa> : ručne zadaná ATM adresa LES servera
 • -c <LECS_adresa> : ručne zadaná ATM adresa LECS servera
 • -1 : zeppelin sa bude správať ako LEC v. 1
 • -2 : zeppelin sa bude správať ako LEC v. 2
 • -p : proxy funkcia. Pomocou tejto funkcie je možné, aby naša stanica pracovala ako most (bridge čiže dvojportový switch) medzi ATM a klasickou ethernetovskou sieťou. Okrem tohto prepínača je nevyhnutné mať v jadre Linuxu zakompilovanú aj podporu bridgingu.

Pripomíname snáď notoricky známu zásadu, že pri volaní

zeppelin

môžeme uviesť i viac parametrov, dôležité je len oddeliť ich aspoň jednou medzerou.

Po spustení démona

zeppelin

vznikne nové sieťové rozhranie

lec0

, ktoré je možné konfigurovať klasickým príkazom ifconfig. Po jeho nakonfigurovaní by mala byť LANE funkčná.

LANE servery

Pod Linuxom existujú implementácie všetkých troch serverov – BUS, LES i LECS. Popíšeme si postupne spustenie každého z nich.

LES server je implementovaný v programe

les

. Podobne, BUS je implementovaný v programe

bus

. Jediným dôležitým prepínačom, ktorý oba príkazy poznajú, je

-f <konfiguračný súbor>

na udanie cesty ku konfiguračnému súboru. Konfiguračný súbor musí mať túto štruktúru:

[main]
memdebug=False
debug=False

[load]
memdebug=False
debug=False

[conn]
debug=False

# S1 - ATM adresa LES servera
S1=:47:05:cd:00:f1:00:13:03:aa:01:00:02:01:00:20:ec:00:a0:9e:02

# S2 - Typ emulovanej LAN. les aj bus podporuje len hodnotu 802.3
S2="802.3"

# S3 - maximálna veľkosť rámca
S3=1516

# S4 - timeout medzi vybudovaním Control Direct VCC medzi LEC a LES a príjmom správy LE_JOIN_REQUEST od klienta
S4=15

# S5 - maximálny vek rámca, v súčasnosti nepoužívaná hodnota
S5=6

# S6 - ATM adresa BUS servera
S6=:47:05:cd:00:f1:00:13:03:aa:01:00:02:01:00:20:ec:00:a0:9e:02

# ELANNAME - nepovinný parameter - meno LANE siete
ELANNAME="asdf"

Význam jednotlivých premenných je uvedený v komentároch a je precizovaný v špecifikácii LAN Emulation. Mená v hranatých zátvorkách predstavujú mená jednotlivých modulov, z ktorých

les

resp.

bus

pozostávajú. Je potrebné dodržať ich.

Posledný server, LECS, je k dispozícii v programe

lecs

. Jeho konfiguračný súbor má takúto štruktúru:

# Ako prvý údaj MUSÍ byť uvedená naša ATM adresa
4705cd00f1001303aa010002010020ec00a09e02

# Ďalej nasledujú konfigurácie jednotlivých LANE sietí. Konfigurácia začína
# menom LANE siete uzatvoreným v hranatých zátvorkách, za ktorým nasleduje
# séria parametrov danej LANE. Po parametroch sa uvádza zoznam ATM adries
# staníc patriacich do danej siete, adresa po adrese.

[LANE1]

# ATM adresa LES servera
LES=4705cd00f1001303aa010002010020ec00a09e02

# Typ siete
Type=802_3

# Maximálna veľkosť rámca
Max_Frame=1516

# Členské stanice. Písmenom x alebo X sa označuje wildcard.

4705cd00f1001303aa010002010020ec00a09e02
4705cd00f1001303ab010002010020ec00a09e02
4705cd00f1001303ac010002010020ec00a09e02

4705cd00f1001303adXX0002010020ec00a09e02

# Direktíva DEFAULT hovorí, že táto LANE konfigurácia sa použije, ak požiadavkám klienta nevyhovela žiadna iná
DEFAULT

[LANE2]

LES=4705cd00f1001303cc010002010020ec00a09e02
Type=802_3
Max_Frame=1516

[]

LES=4705cd00f1001303dd010002010020ec00a09e02
Type=802_3
Max_Frame=1516

Posledná uvedená LANE sieť nemá žiadne meno.

lecs

prideľuje klientovi konfiguráciu podľa tohto algoritmu:

 1. lecs vráti konfiguráciu, kde meno LANE siete je zhodné s menom, ktoré poskytol klient, a v ktorej sa výslovne uvádza klientova ATM adresa. Ak sa nájde konfigurácia zhodného mena bez klientovej ATM adresy, klient bude odmietnutý s vysvetlením “Permission denied”
 2. Inak lecs vráti prvú konfiguráciu,  ktorá sa zhoduje v type, maximálnej veľkosti rámca a ATM adrese klienta
 3. Ak sa takáto konfigurácia nenájde, lecs vráti konfiguráciu s direktívou DEFAULT
 4. Inak je klient odmietnutý s vysvetlením “No configuration”

O všetkých serveroch univerzálne platí, že treba najprv vytvoriť ich konfiguračný súbor a potom volať jednotlivé servery s použitím prepínača

-f

. Pred spustením ktoréhokoľvek servera musí už byť ATM rozhranie nakonfigurované a musí mať pridelenú ATM adresu, musíme teda absolvovať prvé dva body z časti

LANE klient

.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.