Menu Zavrieť

Diplomové a bakalárske práce vyžívajúce program OPNET

Prehľad záverečných prác, ktoré využívali program OPNET Modeler, s odkazmi na plné texty prác vo formáte PDF a hotové projekty vytvorené v OPNETe v ZIP archívoch.


OPNET – Simulácia siete ŽU

Autor: Jozef Klačko

Vedúci: Ing. Ľudovít Mikuš, PhD.

Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť model chrbticovej siete Žilinskej univerzity v Žiline v programe OPNET Modeler. Vo vytvorenom modeli simulovať prevádzku spôsobenú elektronickým vyučovaním a vyhodnotiť výsledky simulácií. Okrem uvedeného je v práci popísaný stav siete, spôsoby modelovania prevádzky v programe OPNET Modeler a spôsoby, ako zrýchliť simuláciu. Zároveň sú uvedené príklady na správanie sa siete pri zlyhaní linky, príklady nastavenia a použitia smerovacích protokolov a modelovanej prevádzky. Výsledky práce slúžia ako príprava na zavedenie elektronického vzdelávania formou e-kurzov a video prednášok.

Kľúčové slová: OPNET Modeler, simulácia, sieť, elektronické vzdelávanie.

Rok odovzdania: 2010

Prílohy na stiahnutie: 1.plný text diplomovej práce v PDF. 2. hotový projekt v OPNETe zbalený v 2 zip archívoch: z01 [47 MB], zip [27 MB]

– pre rozbalenie archívu je potrebný program 7-Zip

siet ZU


Simulačný model siete Metro Ethernet s MPLS chrbticovou sieťou v OPNET Modeler

Autor: Martin Majerský

Vedúci: Mgr. Jana Uramová, PhD.

Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá vytvorením simulačného modelu siete Metro Ethernet s MPLS chrbticovou sieťou v OPNET Modeler. Model vystihujúci podstatné vlastnosti technológií z pohľadu mechanizmov pre garanciu služby. Práca obsahuje informácie o modelovacom a simulačnom nástroji OPNET Modeler. Poskytuje postupy na vytvorenie simulačného modelu v tomto nástroji. Cieľom práce je zaznamenať vyhodnotiť štatistiky o oneskoreniach a stratách v sieti vzhľadom na Triple-play služby (hlas, video, internet).

Kľúčové slová: Ethernet, MPLS, kvalita služby, oneskorenie, straty paketov.

Rok odovzdania: 2010

Prílohy: 1. plný text diplomovej práce v PDF. 2. hotový projekt v OPNETe v ZIP archíve [13MB]

MPLS


 Simulačný model prístupovej siete v programe OPNET Modeler

Autor: Milan Janoťák

Vedúci: Mgr. Jana Uramová, PhD.

Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť simulačný model prístupovej siete s technológiami FTTH, ADSL, Ethernet v programe OPNET Modeler. Vo vytvorenom modeli zmerať štatistiky o oneskoreniach a stratách vzhľadom na Triple-play služby (hlas, video, internet). Ďalším cieľom je navrhnúť a zrealizovať vylepšenie existujúceho modelu chrbticovej MEN a MPLS siete z hľadiska odolnosti voči výpadkom liniek, uzlov a iným možným. Celé riešenie realizovať tak, aby bolo možné prepojiť novú prístupovú časť siete s už vytvorenou chrbticovou. Práca tiež skúma technológie používané pre prístupové siete a požiadavky na kvalitu služieb. Popisuje implementáciu prístupovej siete a vylepšenia chrbticovej MPLS siete. Analyzuje simulačné pokusy s vytvoreným modelom siete.

Rok odovzdania: 2011

Prílohy: 1. plný text diplomovej práce v PDF. 2. hotový projekt v OPNETe v ZIP archíve [15MB]. 3. prezentácia z obhajob v PPT

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.