Menu Close

6 IP cez ATM (IP over ATM)

6 IP cez ATM (IP over ATM)

V IP cez ATM v Linuxe sú podporované Classical IP over ATM (CLIP, definované v dokumente RFC1577), LAN Emulation (LANE verzia 1 a verzia 2) a Multi-Protocol over ATM (MPOA, iba klient).

 

6.1 Classical IP over ATM – CLIP

Aby mohol bežať protokol IP cez protokol ATM je nutné zabezpečiť mapovanie ATM adries na IP adresy. Situácia je obdobná ako pri mapovaní MAC adresy sieťovej karty v sieti Ethernet na IP adresu. Mapovanie ATM adries na IP adresy zabezpečuje ATMARP. ATMARP je v Linuxe implementovaný ako user space démon, ktorý je použitý na generovanie a odpovedanie na ARP dopyty. Súčasná časť obsluhy v kerneli udržuje malú prekladovú tabuľku obsahujúcu čiastočné informácie potrebné na obsluhu ARP požiadaviek.

ATMARP protokol je podľa špecifikácie dokumentov RFC1577 a RFC1755 implementovaný ako user space démon v programe atmarpd. Pred spustením atmarpd musí už bežať signalizačný démon atmsigd a musí byť správne nakonfigurovaná ATM adresa buď ručne nástrojom atmaddr alebo automaticky použitím démona ilmid, implementujúceho protokol ILMI.

ATMARP požiadavky sú kernelom (použitím relatívne jednoduchého protokolu) zasielané ATMARP démonu, ktorý udržuje kontakt so sieťou.

Atmarpd môže fungovať aj ako ATMARP klient alebo ako ATMARP server. Tiež podporuje možnosť pridelenia jednému ATM rozhraniu viacerých ATM adries.

Atmarpd nemá svoj konfiguračný súbor. Po spustení je konfigurovaný nástrojom atmarp priloženom v balíku ATM Tools. Ak je zapnuté vypisovanie ladiacich správ (debugging messages), tak po každej zmene ATMARP tabuľky je tabuľka zapísaná do súboru /var/run/atmarpd.table (voľbou -D je možné zmeniť adresár do ktorého je tabuľka zapisovaná). Vypisovanie ATMARP tabuľky po každej zmene je veľmi príjemné pri experimentovaní a snažení sa o lepšie pochopenie problematiky IP cez ATM.

Ak pri spustení atmarpd nebeží signalizačný démon, podpora spojení SVC bude vypnutá.

Niektoré prepínače príkazového riadku popíšeme tu, ostatné si vyhľadajte v príslušnej manuálovej stránke atmarpd(8)

-b
    Po inicializácii proces pobeží na pozadí.
    
-d
    Povolí výpisy ladiacich správ. Normálne je atmarpd
    relatívne tichý.
    
-l logový_súbor
    Diagnostické výpisy búdú zapisované do špecifikovaného
    logového súboru. Špeciálne meno súboru syslog použite
    na presmerovanie výpisov do systémového loggera.
    
-m
    Zapne splývanie príchádzajúcich spojení, ak je už adresa
    známa. Prichádzajúce spojenie pre ktoré nebola prijatá
    InARP odozva, ale ktoré prichádza z adresy už zapísanej v
    ATMARP tabuľke, je automaticky pridané do tejto položky.
    Toto prepokladá mapovanie 1:1 medzi IP adresou a ATM 
    adresou zapísanou v ATMARP. Normálne tento predpoklad
    nie je zabezpečený čo mnohokrát vyúsťuje do zostavovania
    duplicitných spojení. Špecifikácia RFC1577 však vyžaduje aby
    ATMARP server vždy poslal InARP výzvu na prichádzajúce 
    spojenie. Splývanie prichádzajúcich spojení v tomto ohľade
    vlastne porušuje RFC1577.

Položky ATMARP tabuľky sú prístupné na čítanie cez súbor /proc/net/atm/arp.

Príklad spustenia atmarpd

[root@yamir /]# atmarpd -b -l syslog
[root@yamir /]#

Príkaz spustí atmarpd na pozadí a výpisy a hlásenia predmeruje do systémového loggera.

Program atmarp je nástroj na konfigurovanie ATMARP démona. Potom ako už bežia podporné programy atmsigd, ilmid a atmarpd pristúpime k vytvoreniu ATM rozhrania a konfigurácii rozhrania programom ifconfig ako ukazuje príklad

[root@yamir /]# atmarp -c atm1
[root@yamir /]# ifconfig atm1 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 up

Programom atmarp sme vytvorili nové ATM rozhranie atm1 a programom ifconfig sme mu pridelili adresu 192.168.3.1.

Ak budú využívané len PVC spojenia, môžu byť vytvorené príkazom ako

[root@yamir /]# atmarp -s 192.168.2.54 1.0.39

Vytvorili sme záznam v tabuľke ATMARP, ktorý zabezpečí, že pakety určené počítaču vlastniacemu rozhranie s IP adresou 192.168.2.54 budú na ATM switch odoslané cez rozhranie atm1 s VPI 0 a VCI 39. Je zrejmé, že smerovanie k počítaču s adresou 192.168.2.54 a PVC 0.39 musia byť nakonfigurované i na ATM switchi.

Ak je za príkazom špecifikované kľúčové slovo null, je požité NULLové zaobalenie (encapsulation). Pripomínam, že ARP vyžaduje LLC/SNAP zaobalenie. NULLové zaobalenie môže byť preto použité len pre spojenia PVC.

Pre využitie SVC spojení je potrebná ďalšia konfigurácia. Ak počítač vystupuje ako ATMARP server, nepotrebuje žiadnu prídavnú konfiguráciu. Inak musí byť ATM adresa ATMARP servera zapísaná v ATMARP tabuľke. Toto dosiahneme príkazom atmarp ako ukazuje príklad

[root@fedor tmp]# atmarp -s 192.168.3.0 \
> 47.0005.80FFE1000000F20F3877.0020485B547A.00 \
> arpsrv
[root@fedor tmp]#

V príklade sme pridali do ATMARP tabuľky položku identifikujúcu ATM adresu ATMARP servera, ktorý zabezpečuje preklad adries pre podsieť 192.168.3.0. Pripomeniem, že namiesto adresy môžeme použiť meno, ktoré sme si špecifikovali v súbore /etc/hosts.atm. Všetky položky tabuľky ATMARP vypíšeme príkazom atmarp -a alebo si ich prezreme priamo v súbore /proc/net/atm/arp.

Príklad

[root@atmrouter root]# atmarp -a
----- Itf 0 (192.168.3.1, netmask 255.255.255.0) -----
Default QOS: ubr,aal5:max_sdu=9188
IP 192.168.3.100, state VALID, addr windos, flags 0x8<PUBL>
 windos (passive)
  QOS: ubr,aal5:max_pcr=353207,max_sdu=9188
  Send buffer: 2048
 windos (passive)
  QOS: ubr,aal5:max_pcr=353207,max_sdu=9188
  Send buffer: 2048
----- Unknown incoming connections -----
----- Incoming unidirectional connections -----
----- End of dump -----
[root@atmrouter root]#
[root@atmrouter root]# ifconfig
atm0   Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
-00-00-00-00-00-00
     inet addr:192.168.3.1 Mask:255.255.255.0
     UP RUNNING MTU:9180 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0

[root@atmrouter root]#

Po nakonfigurovaní CLIP (Classical IP over ATM) môžeme prevádzkokať na vybudovanej sieti aplikácie používajúce protokol IP bez nutnosti nového kompilovania alebo konfigurovania. Programy vlastne ani nevedia, že bežia cez ATM.

Nakoniec trochu testovania. Cez ATM s rýchlosťou 155 Mbps som dosiahol pri veľkosti IP paketu 9180 bajtov rýchlosť približne 110 Mbps. Rýchlosť som meral len od oka – flood pingom a približnú rýchlosť som vypočítal na kalkulačke.

 

6.2 LAN emulácia (LAN emulation)

Okrem Classical IP over ATM, môže byť prenos IP cez ATM zabezpečený technikou LAN Emulation (LANE). LANE emuluje charakteristiky bežnej LAN siete ako napr. podpora broadcast vysielania a pod.

Balík LANE obsahuje 4 programy

 • lecs – LAN Emulation Configuration Server démon
 • bus – Broadcast and Unknown Server démon
 • les – LAN Emulation Server démon
 • zeppelin – ATM LAN Emulation klient démon (LED) Zeppelin

Ak ste LAN emuláciu zakompilovali do kernelu Linux ako modul, je protrebné ho pred prácou s ELAN nahrať ako ukazuje nasledovný príklad. Modul sa skompiloval do súboru lec.o

[root@atmrouter /]# modprobe lec
[root@atmrouter /]#

 

6.2.1 Lecs – LANE Configuration Server

Program lecs implementuje LANE konfiguračný server, z ktorého LANE klienti získavajú nastavenie ako adresu LANE servera, typ ELAN, názov ELAN, maximálmu veľkosť paketu a iné. Lecs môže definovať aj tzv. default ELAN – prednastavenú ELAN, kde sa LANE klient pripojí ak nešpecifikuje názov ELAN, kam sa chce pripojiť. Nie je strikne vyžadované aby pre každú ELAN existoval aj LANE konfiguračný server. Ak konfiguračný server nebeží, nastavenia, ktoré by normálne klient získaval od LANE konfiguračného servera mu môžeme zadať ručne na príkazovom riadku.

Príklad konfiguračného súboru pre lecs štandartne uloženého v súbore /usr/local/etc/lecs.conf je

# Naša ATM adresa musí byť pred všetkými ostatnými 
# ELAN nastaveniami.
470023000000030300010002010020ea000ae905

# Meno ELAN je vnútri hranatých zátvoriek.
# Nižšie uvedené parametre sú pre ELAN typu Ethernet
[tut-lane1]

# ATM adresa LANE servera pre ELAN 'tut-lane1'
LES:=470023000000030300010002010020ea000ae901

# 802_5 = TokenRing, 802_3 = Ethernet
Type:=802_3

# 1515, 4544, 9234 alebo 18190 (1516 = Ethernet)
Max_Frame:=1516

# ATM adresy počítačov, ktorým umožníme využívať túto ELAN.
# Znak 'x' alebo 'X' je divoká karta.
470023000000030300010002010020ea0005aax0
470023000000030000010002010020ea0005bx00
47.002300000003030001000201.00603E2FDX23.00
470023000000030300010002010020ea000Xxx00

# ELAN 'tut-lane1' bude default ELAN
DEFAULT

# Ďalšia definícia ELAN
[asdf]
LES= 470023000000030300010002010020ea000ae902
Type=Ethernet

Pravidlá pre vyhľadávanie ELAN definícií ako i ostatné konfiguračné možnosti programu lecs nájdete v manuálovej stránke lecs(8).

Príklad spustenia lecs

[root@yamir /root]# lecs -f /usr/local/etc/lecs.conf 2>&1 | /usr/bin/logger &
[1] 5461
[root@yamir /root]#

Spustili sme lecs s konfiguráciou v konfiguračnom súbore /usr/local/etc/lecs.conf. Štandartný výstup stdout aj chybový výstup stderr budú presmerované do systémového loggera.

 

6.2.2 Bus – Broadcast and Unknown Server a les – LANE Server

Les vykováva riadiacu koordináciu pre emulované LAN siete. LANE klienti si u servera registrujú svoje MAC adresy a/alebo smerovacie deskriptory, ktoré predstavujú. Neskôr sa na tieto informácie dopytujú, keď chcú preložiť MAC adresy alebo smerovacie dekriptory do ATM adries. Ostatné kontrolné správy, ktoré si posielajú medzi sebou ELAN klienti v ELAN sieti sú tiež zasielané LANE serveru. Les rozpošle tieto správy pomocou riadiaceho distribučného VCC, ktorý majú ustavený všetci ELAN klienti.

Bus manipuluje s dátami poslamými klientmi na tzv. broadcast a multicast MAC adresy a s niektorými dátami smerovanými na unicast adresy. LANE klient má možnosť poslať dáta smerované na nejakú unicast adresu cez server BUS ešte predtým než bola rozpoznaná cieľová ATM adresa a ešte predtým ako bol nadviazaný priamy dátový komunikačný kanál.

Servery les a bus majú spoločnú konfiguráciu. Uvedieme teraz príklad takejto konfigurácie a spustenia služieb les a bus. Ostatné konfiguračné možnosti oboch serverov získate z manuálových stránok les(8) a bus(8).

Príklad konfigurácie serverov les a bus

[main]
memdebug=True
debug=True

[load]
memdebug=True
debug=True

[conn]
memdebug=True
debug=True

# S1 - ATM adresa LANE servera
S1=:47:00:23:00:00:00:03:03:00:01:00:02:01:00:20:ea:00:0a:e9:01

# S2 - Typ ELAN
S2="802.3"

# S3 - Maximum Frame Size
S3=1516

# S4 - Join Timeout, Čas po ktorý čaká LES na LE_JOIN_REQUEST predtým ako 
# ukončí spojenie.
S4=15

# S5 - Maximum Frame Age, V súčasnosti nevyužité.
S5=6

# S6 - BUS ATM adresa
S6=:47:00:23:00:00:00:03:03:00:01:00:02:01:00:20:ea:00:0a:e9:02
# S6 - Môže byť aj PVC
#S6=0,0,170

ELANNAME="tut-lane2"

Ak plánujete aby na jednom počítači bežalo viacero démonov na obsluhu LANE prostredia, musíte pre každý špecifikovať inú lokálnu ATM adresu. Je to kvôli tomu, že LANE démony používajú rovnaké SAPy (Service Access Points) a potrebujú rôzne ATM adresy aby mohli rozoznávať medzi rôznymi spojeniami.

 

6.2.3 LANE klient – zeppelin

LANE klient je entita koncovej stanice, ktorá zabezpečuje rozposielanie dát, rozpoznávanie adries a ostané riadiace funkcie. Na komunikáciu s ostatnými komponetmi ELAN siete používa LUNI rozhranie. Zabezpečuje vyššie protokolové vrstvy a API zhodné s IEEE 802.3/Ethernet a IEEE 802.5/Token Ring LAN.

Technológia LANE je nezávislá od technológie CLIP. Podobne ako CLIP, pozostáva z časti user space démona a z časti implementovanej v kerneli obsahujúcej LANE ARP tabuľku. Zeppelin tiež riadi operácie v LANE ARP tabuľke.

Pred spustením klienta zeppelin musia bežať atmsigd a ilmid. Keď sa zeppelin spustí, kernel vytvorí nové rozhranie, ktoré je potom nastavené príkazom ifconfig.

Niektoré dôležité parametre nástroja zeppelin si uvedieme priamo tu, ostatné voľby nájdete v manuálovej stránke zeppelin(8)

Syntax príkazu

zeppelin [-c LECS_address | -s LES_address] [-e esi] 
     [-n VLAN_name] [-m mesg_mask] 
     [-l listen_address | selector] [-i interface_number] 
     [-I physical_interface_number] 
     [-t 1516|1580|4544|9234|18190] [-1 ]
     [-2] [-p] [-F logfile] [-f Fore_specific_name]

Niektoré vybrané parametre sú

-c lecs_adresa
    ATM adresa LANE konfiguračného servera. Ak nie je špecifikovaná,
    je použitý tzv. well-known server.
    
-n meno_elan
    Meno ELAN do ktorej zašleme žiadosti o pripojenie.

-1
    Zeppelin pobeží ako LANE klient verzia 1.
    
-2
    Zeppelin pobeží ako LANE klient verzia 2. Táto voľba je potrebná
    pre MPOA.

-F logový_súbor
    Súbor do ktorého bude zeppelin posielať správy a chybové hlásenia
    namiesto prednastaveného strerr chybového výstupu. Ak použijete
    ako názov súboru špeciálne meno syslog, výstup bude
    presmerovaný do systémového loggera.
    
-f fore_runner_popiska
    Ak používate ATM switch firmy Fore Systems, môžete
    špecifikovať popisku, ktorá sa zobrazí ak na ATM switchi
    v príkazovom móde zadáte príkaz conf lane les show advanced.

Časť LEC implementovaná v kerneli podporuje 40+8 LEC rozhraní na jednej stanici. Emulované rozhrania typu Ethernet sú číslované od lec0 do lec39. Emulované rozhrania typu Token Ring sú číslované od lec40 do lec47.

Príklad

[root@atmrouter /]# zeppelin -n tut-lane1 -2 -F syslog -f slavco &
[1] 24875
[root@atmrouter /]# ifconfig lec0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
[root@atmrouter /]# ifconfig
lec0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:48:5B:54:7A
     inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255
         Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:766 (766.0 b) TX bytes:62 (62.0 b)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

[root@atmrouter /]# 

Ako vidno, pripojili sme sa do ELAN tut-lane1 protokolom LANE verzia 2. Démon zeppelin ostal bežať na pozadí a všetky správy boli presmerované do systémového loggera. Potom sme programom ifconfig nakonfigurovali rozhranie, ktoré kernel vytvoril spustením programu zeppelin a pridelili mu IP adresu 192.168.1.1. Teraz už môžeme spokojne pingovať sieť a ukázať si klientov pripojených do ELAN tut-lane1.

[root@atmrouter /]# ping -b 192.168.1.0
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.1.0 (192.168.1.0) from 192.168.1.1 : 56(84) bytes of data.
Warning: time of day goes back, taking countermeasures.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=537 usec
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=0 ttl=255 time=904.105 msec (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=80 usec
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.727 msec (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=93 usec
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.227 msec (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=89 usec
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.224 msec (DUP!)

--- 192.168.1.0 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, +4 duplicates, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 0.080/114.385/904.105/298.489 ms
[root@atmrouter /]# 

Z pignu vidíme, že nám funguje aj broadcast vysielanie. Na naše výzvy nám okrem nás odpovedal aj Fore Runner switch ktorý má v tejto ELAN IP adresu 192.168.1.15.

Pri nakonfigurovaní rozhrania lec0 kernel vypísal hlásenie

Apr 25 13:53:49 atmrouter zeppelin: main.c: foreId :'slavco'
Apr 25 13:53:49 atmrouter zeppelin: main.c: Our ATM address: 
atmrouter.fri.utc.sk

Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: lec.c: Sep 6 2001 17:30:24 initialized
Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: lec0: Initialized!
Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 1,bw 0--1,sdu 1516; 
RX: cl 1,bw 0-0,sdu 1516,AAL 5)
Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 1,bw 0--1,sdu 1516; 
RX: cl 1,bw 0-0,sdu 1516,AAL 5)
Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 0,bw 0-0,sdu 1516; 
RX: cl 1,bw 0-353207,sdu 1516,AAL 5)
Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 1,bw 0--1,sdu 1516; 
RX: cl 1,bw 0-0,sdu 1516,AAL 5)
Apr 25 13:53:49 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 0,bw 0-0,sdu 1516; 
RX: cl 1,bw 0-353207,sdu 1516,AAL 5)

Stav a obsah LANE ARP tabuľky možno prezerať cez súbor /proc/net/atm/lec súborového systému proc. Pre každú položku sú zaznamenané MAC adresa, ATM adresa a status. Ak má položka nejaké aktívne spojenia, sú tu zaznamenané tiež identifikátory týchto spojení.

Napríklad

Itf MAC     ATM destination             Status   
    Flags VPI/VCI Recv VPI/VCI
lec0 ffffffffffff 47000580ffe1000000f20f38770020480f3877f0 ESI_FORWARD
_DIRECT 0002 0 509
lec0 ffffffffffff 47000580ffe1000000f20f38770020480f3877f0 ESI_UNKNOWN
    0000        0 510

 

6.3 MPOA – Multi-Protocol over ATM

Linux MPOA klient implementovaný v démone mpcd pokračuje v tradícii rozdelenia problému na user space démon a kernel space časť. User space démon spracúva riadiace rámce, kým časť implementovaná v kerneli udržiava ingress a egress (cache) vyrovnávacie pamäte a zabezpečuje rozposielanie paketov.

Ak ste podporu MPOA zakompilovali do kernelu Linux ako modul, je protrebné ho pred prácou s MPOA nahrať ako ukazuje nasledovný príklad. Modul sa skompiloval do súboru mpoa.o

[root@atmrouter /]# modprobe mpoa
[root@atmrouter /]#

Syntax démona mpcd je

mpcd [-s Control ATM address] [-l Data ATM address] 
   [-c MPS control ATM address] [-i Interface number]
   [-m MPS MAC address ] [-L LEC address [-n ELAN name]
   [-C LECS Address]]

Parametre a voľby nájdete v manuálovej stránke mpcd(8).

Pred spustením mpcd už musia bežať démony atmsigd a ilmid. Keďže MPOA sleduje toky dát v IP vrstve generované ELAN sieťami, musí bežať aj démon zeppelin. Poradie, v ktorom musíme zapnúť démony zeppelin a mpcd nie je striktne stanovené. V bežiacom systéme môžete teda hociktorý z démonov reštarnúť bez potreby reštartovania druhého z nich. Najľahšia cesta ako vypnúť MPOA je zabiť (kill) bežiaci proces mpcd.

Príklad

[root@yamir /root]# zeppelin &
[1] 5478
[root@yamir /root]# ifconfig lec0 10.1.1.42 netmask 255.255.255.0 \
> broadcast 10.1.1.255 up
[root@yamir /root]# mpcd -s mybox1 -l mybox2 &
[2] 5524
[root@yamir /root]# zeppelin -i 2 -l mybox3 -n myelan -p &
[3] 5525
[root@yamir /root]# ifconfig lec2 10.1.2.42 netmask 255.255.255.0 \
> broadcast 10.1.2.255 up
[root@yamir /root]# mpcd -i 2 -s mybox4 -l mybox5 &
[4] 5531
[root@yamir /root]#

MPOA démon požaduje dve rôzne lokálne ATM adresy, ktoré použije na ustavenie spojenia a prenos dát, a na riadenie spojení. ATM adresy môžu byť rovnaké aké sme použili pre démon zeppelin ale musia byť rôzne od tých, ktoré sme použili pre ostatné bežiace MPOA démony.

Štandartne mpcd nevyžaduje konfiguračné údaje od LANE konfiguračného servera. Potrebné prepínače na príkazovom riadku a príklad požitia LECS je ukázaný v príklade priloženom v manuáli k mpcd(8).

Položky MPOA ingress a egress (cache) vyrovnávacích pamätí môžete sledovať cez súbor /proc/net/atm/mpc.

Linux MPOA tiež podporuje triedu služieb CBR pre skratkové ELAN SVC spojenia namiesto prednastavenej triedy služieb UBR. QOS parametre budúcich skratkových spojení MPOA môžu byť nastavované a pozmeňované cez už spomínaný súbor /proc/net/atm/mpc.

Príklad

[root@yamir /root]# echo "add 130.230.54.146 tx=80000,1600 rx=tx" \
> > /proc/net/atm/mpc # generate enough traffic to trigger a shortcut
[root@yamir /root]# cat /proc/net/atm/mpc
QoS entries for shortcuts:
IP address
 TX:max_pcr pcr   min_pcr max_cdv max_sdu
 RX:max_pcr pcr   min_pcr max_cdv max_sdu
130.230.54.146
   80000  0    0    0    1600
   80000  0    0    0    1600

Interface 2:

Ingress Entries:
IP address   State   Holding time Packets fwded VPI VCI
130.230.4.3   invalid  1160     0
130.230.54.146 resolved 542      151      0  109
...

Nadviazali sme skratkové spojenie (shortcut connection) k IP adrese 130.230.54.146 s parametrami ako vidno z príkladu. Na internete možno nájsť patche rozširujúce detekciu tokov na plnú podporu tokov cez vrstvu 4. Toky cez vrstvu 4 predstavujú tok aplikácia-aplikácia, sú identifikované päticou (protokol, lokálna adresa, lokálny port, vzdialená adresa, vzdialený port). Patche sú prístupné na ftp://sunsite.tut.fi/pub/Local/linux-atm/mpoa.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.