Menu Zavrieť

Vytvorenie konfiguračného súboru .net pre nástroj Dynagen

 

Vytvorenie konfiguračného súboru .net pre nástroj Dynagen

 

V tomto článku si ukážeme ako vytvárať konfiguračné súbory v nástroji Dynagen, na úvod však odporúčame prečítať si článok ODKAZ: Stručná charakteristika nástrojov Dynamips a Dynagen

Konfiguračný súbor s príponou .net je plain-textový súbor a slúži na vytvorenie emulovanej sieťovej topológie, zahŕňa nastavenie emulovaných zariadení, prepojení medzi nimi (kabeláž), globálne a lokálne nastavenia, výber Cisco IOS Image-u a nastavenie optimalizačných funkcií.

 

Jeho štruktúru je možné rozdeliť na štyri základné časti:

 

 1. Globálne nastavenia
 2. Sekciu klienta
 3. Sekciu modelu
 4. Sekciu konkrétneho zariadenia

 

Obsah súboru navyše musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 

 • Súbor musí obsahovať aspoň jednu sekciu klienta.
 • Sekcie môžu nasledovať až po správnej definícií sekcie.
 • Sekcie musia byť hierarchicky usporiadané, sekcia modelu musí predchádzať sekcií daného zariadenia.
 • Kľúčové slová nie sú „case sensitive“, takže sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
 • Riadok ktorý začína # sa považuje za komentár a je Dynagenom ignorovaný.

 

Štruktúru konfiguračného súboru ilustruje aj nasledujúci obrázok:

 

 

Príklad konfiguračného súboru:

#Sekcia globálne nastavenia

#Povolenie optimalizačných funkcií:

ghostios = True

sparsemen = True

 

#Zariadenia nebudú po spustení topológie automaticky odštartované:

autostart = False

 

#Začiatok sekcie klienta

#Pripojenie na spustený Dynamipsový Hypervisor port na lokálnom počítači

[localhost:32100]

 

#Začiatok sekcie modelu

#Emulovaný model smerovačov

[[3620]]

 

#Cesta k obrazu operačného systému Cisco IOS:

image = /Topologies/IOSes/c3620-i-mz.123-22.bin.unp

 

#Veľkosť virtuálnej RAM pamäte, ktorá bude vyhradená pre jednotlivé zariadenia:

ram = 48

 

#Hodnota funkcie IdlePC

idlepc = 0x604cccec

 

#Začiatok sekcie konkrétneho zariadenia

[[ROUTER R1]]

 

#Definícia modelu konkrétneho smerovača, musí byť zhodná s aspoň jednou sekciou modelu

model = 3620

 

#Prepojenie sériového rozhrania S1/0 na smerovači R1 a sériového #rozhrania S1/0 na smerovači R2:

s1/0 = R2 s1/0

 

#Definícia portu pre telnetové pripojenie na smerovač

console = 3201

 

[[ROUTER R2]]

 

model = 3620

f0/0 = R3 f0/0

console = 3202

 

[[ROUTER R3]]

 

model = 3620

console = 3203

 

Príkazy sekcie globálne nastavenia:

 

autostart = <TRUE|FALSE>, ak TRUE všetky zariadenia budú automatický spustené po načítaní súboru

 

ghostios = <TRUE|FALSE>, povolenie optimalizačnej funkcie

 

idlemax = <Unsigned integer>, maximálna doba uspania smerovača pri funkcií idlepc

 

idlesleep = <Unsigned integer>, doba uspania smerovača pri funkcií idlepc

 

model = <1710|1720|1721|1750|1751|1760|2610|2611|2620|2621|2610XM|2611XM|

2620XM|2621XM|2650XM|2651XM|2691|3620|3640|3660|3725|3745|7200>, všetky podporované modely smerovačov Cisco, podporovaných rád:1700, 2600, 3600, 3700, 7200

 • definíciu modelu možno zadať v globálnych nastaveniach, ak všetky zariadenia v topológií budú rovnakého typu, alebo v sekcii klienta, kedy možno pre každého klienta vybrať odlišný model, všetky použité modely však musia byť zadefinované vo vlastnej sekcií modelu.

 

sparsemen = <TRUE|FALSE>, povolenie optimalizačnej funkcie

 

 

Príkazy sekcie klienta:

 

[localhost:32100]

-začiatok sekcie klienta, príkaz nie je možné vynechať, príkazy nasledujúce po tomto príkaze platia len pre daného klienta,

príkaz má štruktúru :  [<hostname>:<port>], pričom hostname môže byť IP adresa počítača alebo doménový názov ak Dynamipsový proces beží na vzdialenom zariadení, ak beží na rovnakom zariadení tak sa použije kľúčové slovo localhost, číslo portu predstavuje číslo Hypervisor portu pre TCP komunikáciu, implicitne má hodnotu 7200.

Hypervisor port je port prostredníctvom ktorého Dynamips a Dynagen komunikujú.

 

console =  <Unsigned integer>, číslo konzolového portu pre jednotlivé telnetové pripojenia

prednastavená hodnota je: 2000

 • po takomto prihlásení sa na zariadenie (napríklad cez PUTTY) sa užívateľovi zobrazí konzola zariadenia, kde možno zariadenie nakonfigurovať.
 • pri zadaní hodnoty konzolového portu v sekcií klienta, bude táto hodnota použitá ako začiatočná hodnota pre konzolové porty smerovačov, to znamená, že pri zadaní hodnoty napr.: 3201, prvý smerovač bude mať konzolový port 3201, druhy 3202, atď.

udp = <port>, nastavenie UDP portu, pre potreby UDP NIO

 

workingdir = <String>, umiestnenie adresára v ktorom bude Dynamips uchovávať súbory topológie, implicitne je to adresár v ktorom bol Dynamips v Linuxe spustený.

 

 

Príkazy sekcie modelu:

 

[[3620]]

-začiatok sekcie modelu, príkaz nie je možné vynechať, určuje modelovú radu zariadení,

môže nadobúdať hodnoty:

<1710|1720|1721|1750|1751|1760|2610|2611|2620|2621|2610XM|2611XM|2620XM|2621XM|2650XM|2651XM|2691|3620|3640|3660|3725|3745|7200>, pričom môže byť rovnaký ako parameter model v globálnych nastaveniach alebo parameter model v sekcií konkrétneho zariadenia, sekcia modelu je potrebná pre každý rozdielny model smerovača v topológií.

 

cnfg = <string>, príkaz definujúci umiestnenie (adresár a názov) uloženej štartovacej konfigurácie zariadenia

 

configuration = <string>, predstavuje uloženú štartovaciu konfiguráciu zariadenia priamo v konfiguračnom súbore .net, vo formáte reťazca ASCII znakov zobrazujúcich binárne dáta

 

confreg = <Hexadecimálna hodnota>, hodnota konfiguračného registra

 

disk<i> = < Unsigned integer>, veľkosť PCMCIA ATA disku, parameter i symbolizuje číslo disku, momentálne môže nadobúdať hodnoty <0,1>

 

exec_area = <Unsigned integer>, veľkosť hostiteľskej pamäte pre ukladanie stránok preložených systémom JIT, prednastavená hodnota je 64 MB

 

ghostios = <TRUE|FALSE>, povolenie optimalizačnej funkcie

 

idlemax = <Unsigned integer>, maximálna doba uspania smerovača pri funkcií idlepc

 

idlepc = <Hexadecimálna hodnota>, hodnota optimalizačnej funkcie idlepc viac v časti optimalizácia

 

idlesleep = <Unsigned integer>, doba uspania smerovača pri funkcií idlepc

 

image = <String>, určuje adresár umiestnenia na a názov Cisco IOS image-u

 

midplane  = <STD|VXR> , výber typu matičnej dosky

 

mmap =  <TRUE|FALSE> , pri nastavení hodnoty True je RAM pamäť modelovaného smerovača emulovaná na disk hostiteľského zariadenia, pri False do reálnej RAM pamäte

 

npe = <String>, definovanie NPE modulu, prednastavená hodnota je “npe-200”

 

nvram = <Unsigned integer>, nastavenie veľkosti NVRAM,

prednastavená hodnota je 128 Kb

 

ram = <Unsigned integer>, veľkosť RAM pamäte vyhradenej pre emulovaný model smerovača, prednastavená hodnota je 256 MB

 

rom = < Unsigned integer> , nastavenie veľkosti ROM, prednastavená hodnota je 4 MB

 

sparsemen = <TRUE|FALSE>, povolenie optimalizačnej funkcie

 

 

Príkazy sekcie zariadenia:

 

[[ROUTER R1]]

-začiatok sekcie zariadenia, príkaz nie je možné vynechať, určuje typ emulovaného zariadenia <ROUTER|FRSW|ETHSW|ATMSW> a názov zariadenia pre celú topológiu jedinečný.

 

[ROUTER] predstavuje Cisco smerovač vybranej modelovej rady.

 

[FRSW] predstavuje Frame Relay prepínač, Dynamips podporuje jednoduchý Frame Relay prepínač, tento nie je možné konfigurovať, vypnúť ani reštartovať, je ho možné nahradiť smerovačom s operačným systémom podporujúcim Frame Relay Switching (bez nutnosti smerovania IP protokolu).

 

[ETHSW] predstavuje jednoduchý ethernetový prepínač (nie Cisco Catalyst), nie je ho možné konfigurovať, slúži iba na prepínanie, no v rámci  konfiguračného súboru je možná základná konfigurácia VLAN.

 

[ATMSW] predstavuje „Asynchronous Transfer Mode“ prepínač

 

<f|s|a><číslo_rozhrania> = <zariadenie> [f|s|a]<číslo_rozhrania>, príkaz slúži na prepájanie rozhraní zariadení (f-FastEthernet, s-Serial, a-ATM )

 

aux =  <Unsigned integer>, AUX port

 

console =  <Unsigned integer>, číslo konzolového portu pre jednotlivé telnetové pripojenia

prednastavená hodnota je: 2000

 • pri použití príkazu console v sekcií konkrétneho zariadenia je možné určiť konzolový port pre každý smerovač zvlášť

 

mac = <MAC_adresa>, základná Mac adresa smerovača, pokiaľ nie je zadaná je automaticky generovaná

 

model = <1710|1720|1721|1750|1751|1760|2610|2611|2620|2621|2610XM|2611XM|

2620XM|2621XM|2650XM|2651XM|2691|3620|3640|3660|3725|3745|7200>, všetky podporované modely smerovačov Cisco, podporovaných rád:1700, 2600, 3600, 3700, 7200, pri použití príkazu model v sekcií konkrétneho zariadenia je možné určiť model pre každý smerovač zvlášť.

 

slot<i> = <String>, názov ovládača adaptéra konkrétneho portu, napr.:  „C7200-IO-FE“, číslovanie portu začína od nuly

 

wic<číslo_karty> = <string>, pre smerovače, ktoré majú podporu WIC kariet umožňuje určiť typ nainštalovaných WIC kariet

 

 

Príkazy pre zariadenie typu [[FRSW názov]]

 

<číslo_portu> : <DLCI> = <číslo_portu> : <DLCI>,  číslo portu do ktorého je na Frame Relay prepínači pripojené rozhranie iného zariadenia v topológií a DLCI okruh pre dané rozhranie.

 

 

 

Ukážka konfigurácie:

[[ROUTER R1]]

s1/0 = FRSwitch1 1

 

[[ROUTER R2]]

s1/2 = FRSwitch1 2

 

[[ROUTER R3]]

s1/3 = FRSwitch1 3

 

[[FRSW FRSwitch1]]

 

1:102 = 2:201

1:103 = 3:301

2:203 = 3:302

 

 

Príkazy pre zariadenie typu [[ETHSW názov]]

 

<číslo_portu> = {dot1q|access} <VLAN>,  číslo portu do ktorého je na Ethernetovom prepínači pripojené rozhranie iného zariadenia v topológií a určenie prístupu do VLAN alebo výber TRUNK módu s enkapsuláciou dot1q.

 

 

Ukážka konfigurácie:

[[ROUTER R1]]

F0/0 = ETSwitch1 1

 

[[ROUTER R2]]

F0/0 = ETSwitch1 2

 

[[ROUTER R3]]

F0/0 = ETSwitch1 3

 

[[ETHSW ETSwitch1]]

 

1 = access 1                      #Prístup do Vlan1

2 = access 40                    #Prístup do Vlan40

3 = dot1q  1                      #Trunk port s enkapsuláciou

#dot1q a natívnou Vlan1

 

 

Príkazy pre zariadenie typu [[ATMSW názov]]

 

<číslo_portu> : <VPI> = <číslo_portu> : <VPI>

 

 

Pre ďalšie informácie o práci v Dynamipse a Dynagene odporúčame prečítať si tieto články:

ODKAZ: Spustenie a ovládanie emulácie v nástrojoch Dynamips a Dynagen
ODKAZ: Stručná charakteristika nástrojov Dynamips a Dynagen
ODKAZ: Optimalizačné funkcie Dynamipsu

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.