Menu Zavrieť

IPv6 – Internet Protocol version 6

Pozn. realizácia a popis sú staršieho dáta (okolo roku 2005)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topológia IPv6 siete

Topologia IPv6 siete KIS a laboratória B303:

Pripojenie je realizované pre dve prepínané IPv4 siete, sieť KIS a sieť sieťového laboratória Cisco akadémie v B303. Obe IP siete sú realizované nad Fast Ethernet prepínanou infraštruktúrou pripojené na IPv4 Fakultný backbone pomocou prepínanej L2/L3 cisco technológie (bez SW/HW smerovačov). Pripojenie do IPv6 backbone XS26 je realizované ako dva samostatné tunely cez IPv4 infraštruktúru zo špecializovanej linuxovej (DEBIAN) stanice pre každú sieť (tu nazvané IPv6 gateaway/router). Pre tento účel máme dedikované dve stanice pre každú sieť (slabšia Pentium 200Mhz MMX) s debianom a IPv6 podporou. Pre lab net je to PC tu nazvané B303, pre KIS sieť PC s menom hekla. Počas písania budem tu uvádzať citácie prác mojich študentov. Obe PC slúžia ako vstupn do tunela na IPv6 backbone.

 

Získanie IPv6 adresy

Na získanie IPv6 konektivity, pokiaľ ju už nemáme zavedenú a nachádzame sa uprostred IPv4 siete, je potrebné sa pripojiť do IPv6 siete. Pokiaľ nám však IPv6 konektivita nie je ponúknuta, nachádzame sa v IPv4 sieti a naša implementácia je len IPv6 ostrov, ktorý musíme prepojiť na "zvyšok" IPv6 siete. Na preklenutie častí siete, ktoré nepodporujú IPv6 je potrebné medzi našou sieťou a IPv6 backbone vytvoriť tunel, cez ktorý vo vnútri IPv4 paketov budú tunelované IPv6 pakety. Jednou z možností na pripojenie do IPv6 backbone je na slovensku connect na http://www.xs26.net, ktorý ponúka bezplatný prístup. Pre vytvorenie IPv6 tunela ako aj získanie IPv6 adries je potrebné na http://www.xs26.net vytvoriť účet za účelom vyžiadania IPv6 adries, zóny a Point of presence. Pripájam postup:
 

Najprv je potrebné vytvoriť si konto pre prístup k XS26 na stránkach www.xs26.sk kliknutím na odkaz "Create new account" v ľavej časti stránky. Po vytvorení konta si kliknutím na odkaz "Tunnels" vytvoríme nový tunel medzi sieťou XS26 a naším routerom. Je potrebné správne vyplniť jeho IPv4 číslo, typ OS na routeri a jeho geografickú lokalitu. Systém na XS26 následne otestuje dostupnosť nášho routera a ponúkne nám zoznam jednotlivých prípojných bodov (PoP – Point of Presence), ku ktorým si môžeme vybudovať tunel. Samozrejme, odporúčame vybrať si PoP na Slovensku, najmä z hľadiska prípojnej rýchlosti. Po výbere PoP musíme požiadať o pridelenie rozsahu IPv6 adries, a to kliknutím na odkaz "Zone". V rozbaľovacom zozname si musíme vybrať podľa IPv4 čísla náš router a jednoslovne popísať novú zónu, ktorú vytvárame. Systém na XS26 nám následne pridelí IPv6 prefix.

Týmto máme získané IPv6 adresné rozsahy, v našom prípade:

 

pre labák B303 3ffe:80ee:308c::/48
pre KIS sieť 3ffe:80ee:313d::/48

Toto sú IPv6 adresné rozsahy, ktoré môžeme používať v našich IPv6 sieťach a pri našom pripojení do IPv6 backbone.

 

Test IPv6 podpory
 

Skôr ako postupíme ku konfigurácií je dobré si zistiť podporu IPv6 v Linuxe na PC, ktoré budem mať ako IPv6 gateway.

Prítomnosť ovládača protokolu IPv6 je možné overiť si viacerými spôsobmi. Jedným z najjednoduchších spôsobov je skontrolovať, či existuje adresár /proc/sys/net/ipv6. Ak áno, podpora protokolu IPv6 už v jadre je.
Ak adresár /proc/sys/net/ipv6 neexistuje, podpora IPv6 v jadre chýba. V takom prípade treba najskôr zistiť, či je ovládač IPv6 k dispozícii v systéme aspoň ako modul. Skúsme zadať príkaz

# modprobe ipv6

Ak príkaz nevyhlási žiadnu chybu, máme šťastie – ovládač IPv6 je v systéme ako modul jadra a príkaz modprobe ho automaticky nahral a aktivoval. V najnepríjemnejšom prípade, ak sa príkaz modprobe posťažuje hláškou:

# modprobe ipv6
modprobe: Can't locate module ipv6

znamená to, že podpora protokolu IPv6 úplne chýba a budeme musieť jadro skompilovať nanovo. Konkrétne, v konfigurácii jadra musia byť pre podporu IPv6 aktívne tieto voľby:

"Menu "Code maturity level options"
"Prompt for development and/or incomplete code/drivers
"Menu "Networking options"
"TCP/IP networking
"The IPv6 protocol (EXPERIMENTAL)

Takto nakonfigurované jadro skompilujeme, nainštalujeme a reštartujeme počítač.

Zvyčajne sa modul s podporou na ipv6 načítava defaultne po čistej debian inštalácií, ale v /etc/modules je uvádzaný medzi poslednými modulmi, ktoré sa načítavajú, čo mi spôsobovalo problémy pri statickom nastavovani IPv6 adresy na rozhranie a nahadzovaní samotného tunela, pretoze ifup aktivuje sieťové rozhrania skôr ako je načítaný IPv6 modul a tým, keďže ešte nebol načítaný IPv6 modul zlyhalo aj nastavenie IPv6 adresy a bolo jej pridelen lenm Local site adresa a nie global site, ktorú sme získali z xs26.net
Z toho dôvodu som umiestnil načítanie IPv6 modulu ako prvý modul (prvý riadok) v /etc/modules. Potom to už frčalo OK. Príklad:

 

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a "#", and everything on the line after them are ignored.

ipv6
ide-cd
sd_mod

 

Inštalácia doplnkových baličkov

Pre ďalšiu prácu a konfigurácie je vhodné pridaťp ár baličkov, ktoré nam umožnia jednak komfortnejšiu prácu a jednak poskytnú funkcie, ktoré využijeme v budúcnosti.
Na bránach beži debian, takže u mňa to boli balíčky iproute, ktorý obshauje ip príkazy, ďalej balíček iputils-tracepath, ktorý obsahuje traceroute6 pre zisťovanie trasy paketov a pre neskoršiu auto konfiguráciu radvd, pre lepšiu prácu s hostami menný dns server bind9.
Inštalácia v debiane cez #aptitude or #apt-get install MENO_BALICKA

 

Pridelenie IPv6 adresy

Pridelenie IPv6 adresy môže byť realizované viacerými spôsobmi, často uvádzaným príkladom je použitie komandov v CLI (Command Line Interface) ip -6 addr …., toto však vedie pri reštarte k strate nastavení, preto som preferoval staticke nastavenie IPv6 adresy na dané sieťové rozhranie, tu povedzme eth0. Naša IPv6 adresa pre gateway b303 bude: 3ffe:80ee:308c::1/48a pre hekla 3ffe:80ee:313d::1/48
Statické nastavenie predstavuje manuálnu editáciu súboru /etc/network/interface a pridanie riadkov so záznamom o spôsobe konfigurácie daného rozhrania. Týmto dosihneme automatické priradenie daných IPv6 adries na rozhrnie pri každom bootovaní systému. Vypadať to bude takto, pre b303:

# The primary network interface
auto eth0

iface eth0 inet6 static
address 3ffe:80ee:308c::1
netmask 48

a to isté pre hekla

# The primary network interface
auto eth0

iface eth0 inet6 static
address 3ffe:80ee:313d::1
netmask 48

 

Vytvorenie tunela

V predchádzajúcom kroku sme pridali stanici/gateway-u IPv6 adresu, teraz pripojíme stanicu na IPv6 backbone cez vytvorený tunel. Tunel vytvoríme veľmi jednoducho pridaním pár riadkok do /etc/network/interfaces aby bol tunel takisto nahadzovaný UP už pri bootovaní mašiny. Tunel vytvoríme ako rozhranie a pomenujeme ho napr. xs26. a pridáme následujúci záznam do interface:
Pre b303

# The primary network interface
auto eth0, xs26

#vytvor tunel
iface xs26 inet6 v4tunnel
address 3ffe:80ee:308c::1
netmask 48
endpoint 62.65.170.213
#daj ho UP tunel a nastav TTL pre pakety na 64
up ip tunnel change xs26 local 158.193.139.5 ttl 64

kde endpoint 62.65.170.213 predstavuje IPv4 adresu vzdielného hosta ktorý bude ukončovať tunel, t.j. patrí do xs26.net. Jeho adresu získame po prihlásení na www.xs26.net v sekcii Point of Presence. To isté urobíme aj pre hekla

# The primary network interface
auto eth0, xs26

#vytvor tunel
iface xs26 inet6 v4tunnel
address 3ffe:80ee:313d::1
netmask 48
endpoint 62.65.170.213
#daj ho UP tunel
up ip tunnel change xs26 local 158.193.152.12

Keďže gateway je jediný bod pre všetku komunikáciu smerom z LAN na sixbone, musíme ešte pridať default routu, ktorá zabezpečí všetko smerovanie IPv6 paktov z lokálnej siete von. To urobíme pridaním záznamu takisto do /etc/network/interfaces. Pre B303

#nastavenie def. routy
up ip -6 route add default dev xs26

a pre Hekla

#nastavenie def. routy
up ip -6 route add default dev xs26

 

DNS menný systém

Makoľko IPv6 adresa má 128bitov a zapisuje sa ako dlhšie hexa číslo, pre uľahčenie práce s ipv6 hostami je vhodné použiť IPv6 menný dns systém. Na linux-e je vhodné bind9 na windows 2003 server jemožne konfigurovať v DNS serveri, ktorý je priamo v systéme.
Inštaláacia bind9:

apt-get install bind9

Text okolo bind a DNS:
 

Pri návrhu protokolu IPv6 bolo jasné, že prechod z IPv4 na IPv6 nebude okamžitý a že istý čas budú oba protokoly existovať popri sebe. Preto boli k niektorým elementárnym službám definované rozšírenia tak, aby tieto služby dokázali pracovať pod obomi protokolmi naraz.

DNS (Domain Name System) je jednou z týchto služieb. Jej úlohou je podľa definovanej databázy k zadanému menu počítača vyhľadať jeho adresu v protokole IPv4 alebo IPv6 (resp. v opačnom smere – k zadanej IP adrese nájsť meno počítača). Principiálne je práca DNS systému pomerne jednoduchá. Všetky informácie v databáze DNS sú zapísané v tzv. RR záznamoch (Resource Records). Každý RR záznam obsahuje okrem iných údajov tri elementárne informácie:
"kľúč, podľa ktorého DNS v databáze RR záznamov vyhľadáva konkrétny RR záznam
"informačnú časť, ktorá obsahuje hľadanú informáciu
"identifikátor typu, ktorý hovorí, aký druh informácie je obsiahnutý v informačnej časti RR záznamu

Bežné RR, ktoré k menu počítača definujú jeho IPv4 adresu (teda meno počítača, napríklad "frix.fri.utc.sk", je kľúčom tohto RR), majú tzv. typ "A" (Address). To znamená, že v informačnej časti RR záznamu sa nachádza IPv4 adresa, čiže 32-bitové číslo. Pri takto navrhnutom systéme DNS bolo rozšírenie na IPv6 adresy veľmi jednoduché: dodefinoval sa nový typ adresného záznamu, ktorý sa označuje ako AAAA, a v informačnej časti ktorého sa nachádza IPv6 adresa počítača, čiže 128-bitové číslo. Keďže DNS je svojou podstatou databázový systém, stačilo vlastne len dodefinovať nový dátový typ a nebolo potrebné upravovať samotný DNS protokol.

Pre spätný (reverzný) preklad IPv4 adresy na meno počítača sa v DNS používa RR záznam typu PTR (Pointer). Kľúč aj informačná časť majú textový formát. Kvôli spôsobu, akým DNS spracúva doménové zápisy, sa kľúč (pôvodne IP adresa) v PTR zázname zapisuje osobitným spôsobom – jednotlivé oktety IP adresy sa zapisujú v opačnom poradí a na koniec tohto prepisu sa doplní doména ".in-addr.arpa". Ako príklad, IPv4 adresa 158.193.134.10 sa v kľúči PTR záznamu uvádza ako 10.134.193.158.in-addr.arpa.

Pri protokole IPv6 sa pri reverznom preklade adresy na meno počítača používa rovnaký PTR RR ako pri IPv4. Prirodzene, vďaka rozdielnosti formátov adries sa kľúč zapisuje iným spôsobom. Vezmime si ako príklad adresu 3ffe:80ee:2097::10. Túto adresu je potrebné najprv rozpísať do úplnej formy, kde nevynecháme žiadne nuly, teda 3ffe:80ee:2097:0000:0000:0000:0000:0010. Kľúč pre PTR záznam z tejto adresy vytvoríme, ak celú adresu zapíšeme cifru po cifre v obrátenom poradí, cifry oddelíme medzi sebou bodkou a na koniec pripojíme doménu .ipv6.int. Pre našu vzorovú adresu by kľúč mal tvar 0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.9.0.2.e.e.0.8.e.f.f.3.ipv6.int.

V skratke zhrnuté, DNS pre IPv6 stavia na existujúcej DNS technológii. Pridáva nový RR typ AAAA a novú vrcholovú doménu .ip6.int. pre reverzné preklady adries. Pri použití aktuálnej verzie DNS servera BINDv9 je vytvorenie IPv6 domény rutinnou záležitosťou, prakticky identickou s vytváraním IPv4 domén. Prakticky jediným rozdielom je používanie RR záznamov typu AAAA v primárnej zóne, a iný spôsob zápisu kľúčov pre PTR záznamy v reverznej zóne. Všetky ostatné aspekty DNS systému zostávajú zachované.

Poučenie pre nás ==> edituj /etc/bind/named.conf.local kde vytvoriš odkazy na lokálne db súbory, ktoré obsahujú mapovanie ako aj reverzné mapovanie DNS na Ipv6. Výpis /etc/bind/named.conf.local pre IPv4 aj IPv6 na stroji hekla, ktorý je pre netlab aj DNS server. Pre kateedrovú sieť je DNS server win 2003 DNS server. Výpis z hekla:

 

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

acl secondaries {
127.0.0.1;
::1;
158.193.138.7;
158.193.138.8;
158.193.152.40;
};

acl local-networks {
127.0.0.0/8;
158.193.139.0/24;
3ffe:80ee:308c::/48;
fe80::/10;
};

zone "c.8.0.3.e.e.0.8.e.f.f.3.ip6.int" {
type master;
file "/etc/bind/db.c.8.0.3.e.e.0.8.e.f.f.3.ip6.int";
};

zone "ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk" {
type master;
file "/etc/bind/db.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk";
};

# pre IPv4 zone "netlab.kis.fri.utc.sk" {
type master;
file "/etc/bind/db.netlab.kis.fri.utc.sk";
};

zone "139.193.158.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.139.193.158.in-addr.arpa";
};
 

Výpis /etc/bind/db.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk pre IPv6 mapovanie:

$TTL 1D
;
@ IN SOA ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk. root.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk. (
2005310301 ; Serial
8H ; Refresh
2H ; Retry
1W ; Expire
1D ) ; Default TTL
;
IN NS ns.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk.
;
IN AAAA 3ffe:80ee:308c::1
;
ns IN AAAA 3ffe:80ee:308c::1
;
server IN AAAA 3ffe:80ee:308c::1
;
arakis IN CNAME server
www IN CNAME routb303

Výpis /etc/bind/db.c.8.0.3.e.e.0.8.e.f.f.3.ip6.int pre reverzné IPv6 mapovanie:

$TTL 1D
;
@ IN SOA ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk. root.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk. (
2005110402 ; Serial
8H ; Refresh
2H ; Retry
1W ; Expire
1D ) ; Default TTL
;
@ IN NS ns.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk.
;
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 IN PTR server.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk.
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0 IN PTR server.ipv6.netlab.kis.fri.utc.sk.

 

Autokonfigurácia na LAN sieti

IPv6 ponúka možnosti na automatickú konfiguráciu staníc, ktoré je možné v prípade linuxu vyriešiť cez radvd démona.

 

Posledným krokom je inštalácia démona, ktorý zabezpečuje automatické šírenie informácií o routeri a pripojených sieťach. Nie je síce nevyhnutný (sieť bude fungovať plnohodnotne aj bez neho, pravda, bez automatickej konfigurácie), no podľa špecifikácie IPv6 by sa mal na routeri nachádzať. V súčasnosti existujú pre Linux dve implementácie tohto démona: Zebra a RADVD. Zebra je rozsiahly multiprotokolový smerovací démon s veľmi rozmanitými možnosťami a funkciami, popis ktorého ďaleko presahuje rámec tohto dokumentu. RADVD (Router ADVertisement Daemon) je jednoduchý a kompaktný démon, implementujúci len relevantné funkcie podľa požiadaviek špecifikácie IPv6. My sa budeme preto zaoberať práve RADVD.

Po inštalácii démona RADVD (konkrétny postup závisí od použitej distribúcie Linuxu) je potrebné zeditovať súbor /etc/radvd.conf. Jeho obsah si najlepšie objasníme na príklade:

interface eth0
{
AdvSendAdvert on;
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;

prefix 3ffe:80ee:2097:0001::/48
{
};
};
Obsah súboru /etc/radvd.conf pozostáva z častí uvádzaných slovom interface a menom sieťového rozhrania. Každá táto časť obsahuje informácie o sieti, ktorá je k danému sieťovému rozhraniu pripojená. Vo vnútri každej časti sa nachádzajú jednak všeobecné voľby, a jednak pre každú sieť (uvedenú svojím sieťovým prefixom) špecifické nastavenia. V tomto príklade sú použité len najdôležitejšie voľby, kompletný zoznam všetkých direktív aj s popisom je možné nájsť v manuálovej stránke radvd.conf(5).

Prvá voľba AdvSendAdvert hovorí, či RADVD má na danom sieťovom rozhraní periodicky rozposielať informácie o routeri a odpovedať na otázky klientov. Táto voľba musí byť nastavená na "on", inak nebude RADVD na rozposielať cez príslušné sieťové rozhranie nijaké informácie.

Druhá a tretia voľba určujú časový interval, v akom sa majú rozposielať periodické informácie o routeri. Údaje sú v sekundách. Podľa príkladu sa tieto informácie budú posielať aspoň každých 10 sekúnd, avšak nie v menej ako trojsekundových intervaloch. Takýto intervalový prístup je volený preto, lebo klient si môže informácie aj cielene vyžiadať, a v tom prípade by bolo zbytočné posielať v príliš krátkom časovom horizonte aj periodicky vysielanú informáciu.

Nasleduje časť uvedená kľúčovým slovom prefix a prefixom siete, ktorá je pripojená k rozhraniu eth0. Zložené zátvorky za riadkom prefix sú povinné, aj keď neuvádzame nijaké doplňujúce nastavenia.

Ako teda vlastne teraz automatická konfigurácia adries na klientských staniciach funguje? Keď klientská stanica nabootuje, buď vyčká na periodickú hlášku informácií od routera, alebo sama požiada prostredníctvom multicastového obežníka na adrese ff02::2. Od routera sa stanica dozvie sieťový prefix uvedený v súbore /etc/radvd.conf. Tento prefix použije ako začiatočnú časť svojej IPv6 adresy a zvyšnú časť dopočíta podľa svojej vlastnej MAC adresy a algoritmu uvedeného v RFC 3513, Appendix A. Takto získava svoju vlastnú IPv6 adresu, a ako adresu brány si stanica vloží do smerovacej tabuľky práve adresu routera, ktorý tieto konfiguračné údaje rozposiela.

Zhrnutie: Konfigurácia OS Linux pre funkciu smerovača v IPv6 je pomerne priamočiara. Predovšetkým musí byť stanica správne nakonfigurovaná z hľadiska všetkých sietí, ktoré prepája. Zároveň musí v smerovacej tabuľke mať správne položky o nadradených smerovačoch.

V našém prípade, po inštalácií radvd treba zabezpečiť jeho spúšťanie po štarte systému, prekopírovať default kolnfiguračný súbor z /usr/share/doc/radvd/examples/radvd.conf.example do /etc/radvd.conf, lebo ten nie je pri inštalácií radvd vytvorený. Po zedtivoaní konfiguráku pre naše podmienky to bude vyzerať pre B303:

 

interface eth0
{
AdvSendAdvert on;

# This may be needed on some interfaces which are not active when
# radvd starts, but becomoe available later on, and are activated by sending a
# HUP signal to radvd; see man page for details.

# IgnoreIfMissing on;

#
# These settings cause advertisements to be sent every 3-10 seconds. This
# range is good for 6to4 with a dynamic IPv4 address, but can be greatly
# increased when not using 6to4 prefixes.
#

MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;

#
# You can use AdvDefaultPreference setting to advertise the preference of
# the router for the purposes of default router determination.
# NOTE: This feature is still being specified and is not widely supported!
#
#palo zakomentoval
# AdvDefaultPreference low;

#
# Disable Mobile IPv6 support
#
AdvHomeAgentFlag off;

#
# example of a standard prefix
#
prefix 3ffe:80ee:308c:0001::/48
{
};

};

Výpis pre hekla

interface eth0
{
AdvSendAdvert on;

# This may be needed on some interfaces which are not active when
# radvd starts, but becomoe available later on, and are activated by sending a
# HUP signal to radvd; see man page for details.

# IgnoreIfMissing on;

# # These settings cause advertisements to be sent every 3-10 seconds. This
# range is good for 6to4 with a dynamic IPv4 address, but can be greatly
# increased when not using 6to4 prefixes.
#

MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;

#
# You can use AdvDefaultPreference setting to advertise the preference of
# the router for the purposes of default router determination.
# NOTE: This feature is still being specified and is not widely supported!
#
#palo zakomantoval
# AdvDefaultPreference low;

#
# Disable Mobile IPv6 support
#
AdvHomeAgentFlag off;

#
# example of a standard prefix
#
# dal som advrouter on
prefix 3ffe:80ee:313d::/48
{
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
AdvRouterAddr on;
};
};

 

Nastavenie kernela pre gateway/router

Do /etc/sysctl.conf pridať:

net.ipv6.conf.all.autoconf = 0
net.ipv6.conf.all.accept_ra = 0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
net.ipv6.conf.all.router_solicitations = 0

Poznámka:
" These kernel parameters are used on hosts that are not automatically configured. If you use a host who talks to a router running radvd then you do not need to use these paramters. In fact setting some of these parameters will mean the IPv6 autoconfigation will fail.

These paramters are almost essential on a gateway or a single host that has its own tunnel.

Put the following in some startup script. If you are still using /etc/init.d/network then there is a good place. "

 

Nastavenie kernela pre autokonfiguráciu staníc

Pre klienta treba zapnúť podporu autokonfigurácie (aby vedel, že má spracovávať radvd hlášky) v sysctl.conf:
Do /etc/sysctl.conf pridať:

net.ipv6.conf.all.autoconf = 1
net.ipv6.conf.all.accept_ra = 1
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.router_solicitations = 1

 

Testovanie

Použitie
ping6 IPv6Adresa, or ping6 DNS_MENO.
traceroute6

Kontrola ci host je IPv6 raph@midgar> host -t AAAA raphnet.net

Odpoveď Invalid argument:

" Using link-local addresses for an IPv6 ping, the kernel does not know through which (physically or virtual) device it must send the packet – each device has a link-local address. A try will result in following error message:

# ping6 fe80::212:34ff:fe12:3456
connect: Invalid argument

In this case you have to specify the interface additionally like shown here:

# ping6 -I eth0 -c 1 fe80::2e0:18ff:fe90:9205
PING fe80::212:23ff:fe12:3456(fe80::212:23ff:fe12:3456) from
¬ fe80::212:34ff:fe12:3478 eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::212:23ff:fe12:3456: icmp_seq=0 hops=64 time=445 usec
— fe80::2e0:18ff:fe90:9205 ping statistics —
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss round-trip
¬ min/avg/max/mdev = 0.445/0.445/0.445/0.000 ms

"

 

 

Zaujímavé linky

Debian IPv6 home
www.xs26.net

 

 

 

Rate this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.