Menu Close

6.0 Riadenie prevádzky

6.0 Riadenie prevádzky


ATM je technológia, od ktorej sa očakáva, že dokáže prenášať rozličné typy služieb. Kontrola a riadenie prevádzky toku dát je základným predpokladom pre zabezpečenie roz-dielnych QoS parametrov pre rozličné typy sieťových služieb. Základnou úlohou riadenie prevádzky je ochrániť sieť pred lokálnym alebo globálnym zahltením, čo má za následok nedodržanie QoS a prevádzkových parametrov, ktoré boli v rámci kontraktu dohodnuté medzi aplikáciou a sieťou. Ďalšou úlohou je zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie prenosovej kapacity siete.

Základné funkcie, ktoré musia byť zabezpečené:
 

 • Connection Admission Control (CAC) – táto funkcia vyhodnocuje aktuálny stav siete a rozhoduje, či žiadosť o vytvorenie nového spojenia bude akceptovaná alebo nie. Musí garantovať, že v prípade vytvorenia nového spojenia nebude to mať ne-priaznivý vplyv na QoS už existujúcich spojení
 • Feedback control – táto funkcia umožňuje koncovým zariadeniam riadiť tok dát na základe aktuálneho stavu jednotlivých sieťových zariadení
 • Usage Parameter Control (UPC) – zabezpečuje na prístupe toku dát do siete moni-torovanie a kontrolu toku týchto používateľských dát. Na základe znalostí o dohodnutom kontrakte pre dané spojenie dokáže identifikovať nedodržiavanie dohodnutých parametrov a zabezpečí príslušné kroky a zvolí opatrenia tak, aby ne-bol nepriaznivo ovplyvnený prevádzkový stav siete. Riešením takejto situácie mô-že byť napríklad vymazanie príslušnej bunky alebo buniek, prípadne nastavenie CLP bitu v záhlaví ATM bunky, čo znamená, že tieto bunky budú v prípade lokál-neho zahltenia v sieti prioritne vymazané.
 • Cell Loss Priority Control (CLP) – niektoré kategórie služieb môžu generovať toky buniek s nastaveným CLP bitom. Je to určitý spôsob prioritizácie.
 • Traffic Shaping – mechanizmus zabezpečuje prispôsobenie používateľského toku dát tak, aby boli dodržané dohodnuté parametre
 • Network Resource Management (NRM) – Architektúra alebo triedy služieb umož-ňuje logické oddelenie spojení, ktoré majú rozličné charakteristiky. Taktiež algo-ritmus riadenia toku buniek a prideľovanie zdrojov nám môže poskytnúť určitú izoláciu. Implementácia virtuálnych ciest v architektúre ATM vrstvy je vhodným nástrojom pre riadenie a kontrolu sieťových zdrojov. Súčasťou tejto funkcie je tak-tiež spôsob riadenia výstupných vyrovnávacích pamätí ATM prepínača, ktorý musí zabezpečiť vhodné multiplexovanie buniek zo zásobníku do výstupného toku tak, aby boli dodržané parametre spojení s rozličnými prioritami.
 • Frame Discard – nakoľko pri lokálnom zahltení siete je neefektívne vymazať zo zahlteného systému bunky s nastaveným CLP bitom bez predbežnej analýzy toho, či nie je súčasťou skupiny buniek, ktoré obsahujú napríklad rámec vyššej vrstvy, pretože v prípade vymazania jednej bunky z takejto skupiny, je prenos ostatných buniek zo skupiny neefektívny. Mechanizmus zabezpečí vymazanie celej skupiny takýchto buniek. Existuje viacero metód, ako je táto funkcia zabezpečená.
 • ABR Flow Control – riadenie toku dát pre ABR typ služby

ďalšie funkcie sú v štádiu rozpracovania. Kategórie služieb, tak ako boli definované podľa ATM Fóra, môžeme rozdeliť na dva typy:

 • CBR a rt-VBR sú tzv. real-time služby, čo znamená, že vyžadujú určitú kvalitu služby
 • Zvyšné tri typy nrt-VBR, ABR a UBR sú definované ako non-real-time služby, či-že služby, ktoré nevyžadujú prenos v reálnom čase, to znamená, že nevyžadujú do-držiavanie QoS parametrov.

Špecifikácia ATM Fórum TMS v 4.0 definuje tieto QoS parametre:

 • Peak-to-peak Cell Delay Variation (peak-to peak CDV)
 • Maximum Cell Transfer Dealy (maxCTD)
 • Cell Loss Ratio (CLR)

ITU odporúčanie I.356 definuje ďalšie QoS parametre, ktoré však nie sú využívané. Prevádzkové parametre definujú a popisujú prevádzkové charakteristiky zdroja. Pre dané spojenie, prevádzkové parametre sú zoskupené do prevádzkového deskriptora zdroja (source traffic desriptor), ktorý je súčasťou prevádzkového deskriptora spojenia (connec-tion traffic descriptor). Prevádzkové parametre sú tieto:

 • PCR (Peak Cell Rate) – maximálna prenosová rýchlosť
 • SCR (Sustainable Cell Rate) – priemerná prenosová rýchlosť
 • MBS (Maximum Burst Size) – maximálna dĺžka zhluku
 • MCR (Minimum Cell Rate – minimálna prenosová rýchlosť

Kontrakt (Traffic Contract)

špecifikuje na rozhraní UNI dohodnutý prevádzkový des-kriptor spojenia a QoS parametre spojenia pre každý smer. Prevádzkový deskriptor spojenia obsahuje všetky prevádzkové parametre (PCR, SCR, MBS, MCR), CDVT (Cell Delay Variance Tolerance) parameter a definícia spôsobu kontroly toku (conformance definition).

Tab. 3.14 nám ukazuje v prehľadnej forme zoznam ATM atribútov (prevádzkové pa-rametre, QoS a feedback charakteristiku) a identifikuje, kedy a pre ktoré kategórie služieb sú tieto podporované.

Vhodná implementácia riadenia prevádzky je kľúčovou záležitosťou všetkých ATM zariadení a zatiaľ je zväčša riešená proprietárnym riešením. Môžeme povedať, že je jedným z kľúčových parametrov, ktoré ovplyvňujú výkonnosť ATM zariadenia. Nakoľko táto prob-lematika je značne rozľahlá a zatiaľ nedostatočne štandardizovaná, nie je potrebné ju v tomto dokumente ďalej podrobne rozvádzať.


Tab. č.3.14 Atribúty kategórií ATM služieb

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.