Menu Close

5 Signalizácia v ATM

5 Signalizácia v ATM

 

5.1 Súbor hosts pre ATM

ATM adresa je dlhá 20 bajtov, preto jej používanie je pri narábaní s ATM sieťov nepohodlné. Mnohé z nástrojov sady ATM Tools podporujú okrem číselných adries aj priamo napísané meno počítača. Mapovanie medzi ATM adresou a jeho menom je definované v súbore /etc/hosts.atm. Formát tohto súboru je rovnaký ako pre súbor /etc/hosts

číslená_adresa meno1 meno2 meno3 .... menon

napríklad

47.0005.80FFE1000000F20F3877.0020485B547A.00 atmrouter.fri.utc.sk atmrouter
47.0005.80FFE1000000F20F3877.0020480E36D4.00 bubak
47.0005.80FFE1000000F20F3877.0020485B5210.00 windos

Číslená ATM adresa môže byť zapísaná v niektorom z formátov podporovaných ATM API. Adresy pridelené lokálnemu počítaču získame príkazom atmaddr -n. Mnohé nástroje z balíka ATM Tools sa pri vypisovaní ATM adresy pokúsia nájsť meno odpovedajúce vypisovanej adrese. Ak nástroj príslušný záznam v súbore hosts.atm nájde, použije prvé meno zo zoznamu jeho mien.

 

5.2 Signalizačný démon

Signalizačný démon atmsigd je súčasťou balíka ATM Tools. Implementuje ATM UNI signalizačný protokol. Požiadavky na vytvorenie, akceptovanie alebo ukončenie spojenia sú kernelom (pomocou relatívne jednoduchého protokolu) zasielané signalizačnému démonu, ktorý udržuje kontakt so sieťou.

Signalizačný démon nie je schopný vytvárať a rušiť spojenia pokým nie je lokálnemu rozhraniu ATM pridelená ATM adresa démonom ilmid alebo ručne nakonfigurovaná použitím nástroja atmaddr.

Štandartne sa využíva na signalizáciu VC 0.0.5 (rozhranie atm0, VPI 0, VCI 5). Toho nastavenie môže byť zmenené špecifikovaním iného PVC na príkazovom riadku démona.

Niektoré prepínače príkazového riadku démona sú

-b
    Po inicializácii bež na pozadí (vo forknutom child procese).

-c konfig_súbor
    Použi konfiguračný súbor konfig_súbor namiesto súboru 
    /usr/local/etc/atmsigd.conf
    
-l logový_súbor
    Vypisuj diagnostické správy do špecifikovaného súboru.
    Ak za meno súboru použijeme špeciálne meno syslog,
    budú správy zasielané systémovému loggeru. Ak nezadáme
    voľbu -l, tak správy sú posielamé na štandartný chybový 
    výstup stderr.
    
-m mód
    Nastavenie funkčného módu. V dispozícii sú: user
    pre user side (prednastavená voľba), network pre
    network side (vhodné ak máte 2 počítače ale nemáte ATM 
    switch) a switch pre plnenie funkcie switcha.
    
-u verzia_uni
    Nastavuje signalizačný mód. Podporované sú tieto módy: 
    uni30 pre UNI 3.0, uni31 pre UNI 3.1,
    uni31+uni30 pre UNI 3.1 so zachovaním kompatibility s
    UNI 3.0, uni40 pre UNI 4.0 a uni40+q.2963.1
    pre UNI 4.0 s podporou Q.2963.1 pre menenie PCR (peak cell
    rate renegotiation).

Príklad spustenia signalizačného démona

[root@yamir /]# atmsigd -b -l syslog
[root@yamir /]#

Spustili sme atmsigd signalizačný démon bežiaci na pozadí. Všetky správy sa budú posielať systémovému loggeru. Kernel vypíše správu, že došlo k spojeniu s démonom cez špeciálny socket, ktorým spolu komunikujú. Správa vypadá asi takto

Apr 25 13:47:47 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 1,bw 0-0,sdu 1000; RX: cl 
1,bw 0-0,sdu 1000,AAL 5)

Ak máme v počítači viacej ATM rozhraní, musí bežať na každom rozhraní jeden signalizačný démon. Číslo rozhrania, pre ktoré spúšťame atmsigd musíme potom špecifikovať na príkazovom riadku. Napríklad

[root@yamir /]# atmsigd -b -l syslog -u uni40 0.0.5
[root@yamir /]# atmsigd -b -l stderr -u uni31 1.0.5
[root@yamir /]#

Spustili sme 2 procesy signalizačného démona. Jeden pre rozhranie atm0, kde bude použité UNI 4.0 a vypisované správy budú zasielané systémovému loggeru. Druhý pre rozhranie atm1, kde bude použité UNI 3.1 a správy budú vypisované na stderr. Oba démony pobežia na pozadí.

 

5.3 ILMI démon

ILMI zabezpečuje mechanizmus pre automatickú konfiguráciu ATM adresy. Ak nemáme ATM switch alebo switch nepodporuje ILMI protokol, musí byť adresa nastavená ručne nástrojom atmaddr. ILMI nemusí byť používaný na rozhraniach, ktorým sme adresu nakonfigurovali ručne.

Syntax príkazového riadku ILMI démona je nasledovná

ilmid [-b] [-d] [-v] [-l logfile] [-x] [-q qos] [-i local_ip] [-u uni] [itf]

Vysvetlenie prepínačov

-b
    Po inicializácii pobeží na pozadí (vo forknutom child procese).

-d
    Povolí výpisy ladiacich správ. Normálne je ilmid veľmi tichý.
    
-i lokálna_ip
    IP adresa, ktorá bude poskytnutá switchu ak nás o ňu požiada. 
    Štandartne využíva ilmid na vybranie lokálnej IP adresy
    heuristiku.
    
-l logový_súbor
    Vypisuj diagnostické správy do špecifikovaného súboru. Ak za 
    meno súboru použijeme špeciálne meno syslog, budú správy
    zasielané systémovému loggeru. Ak nezadáme voľbu -l, tak správy
    sú posielamé na štandartný chybový výstup stderr.

-q QOS
    Nastaví pre ILMI VC špecifikovanú kvalitu služby. Normálne je
    využívaná trieda služieb UBR cez AAL5 na plnej rýchlosti linky.
    
-u verzia_uni
    Nastaví použitú verziu UNI. Povolené hodnoty parametra sú:
    3.0, 3.1 a 4.0. Bodku písať nemusíme.
    Prednastavená hodnota závisí od nastavenia pri kompilácií.
    Typicky býva nastavená na 3.0.

Ak nie je nastavené číslo rozhrania, ilmid použije rozhranie 0. Nástrojom atmaddr môžete odskúšať, či registrácia adresy cez ILMI prebehla úspešne.

Príklad

[root@yamir /]# ilmid -b -l syslog
[root@yamir /]#

Spustí ilmid na pozadí a všetky správy a hlásenia presmeruje do systémového loggera. Kernel vypíše správu informujúcu o prebehnutom spojení s ATM switchom

Apr 25 13:48:59 atmrouter kernel: atm_connect (TX: cl 1,bw 0-0,sdu 484; RX: cl 1
,bw 0-0,sdu 484,AAL 5)

 

5.4 Ručné nastavenie ATM adresy

Ak switch, ktorý používame nepodporuje ILMI protokol na automatickú registráciu ATM adresy, musíme ju nastaviť ručne použitím nástroja atmaddr. Pred ručným nastavením adresy rozhrania sa ubezpečte, že pre dane rozhranie nebeží ILMI démon na automatické nastavenie adresy.

Adresa musí byť nastavená aj na switchi, na ktorý sme pripojení. Spôsob nastavenia adresy je pre každý switch iný. Ako sa nastavujú a prideľujú adresy vo vašom ATM switchi si prečítajte v príslušnom manuáli od výrobcu.

ATM adresa vo formáte NSAP má 20 bajtov, čiže 40 hexadecimálnych číslic. Môžete použiť adresy s rôznymi NSAP prefixmi, dokonca ani ESI sieťovej karty, ktorej nastavujeme adresu nemusí súhlasiť s ESI (end system identifier, obdoba MAC), ktoré zadáme v samotnej adrese. Hodnota posledných dvoch číslic SEL je ignorovaná. Nastavte ju na napríklad na 00.

 

5.5 Spojenie dvoch ATM sieťových kariet bez switcha napriamo

Ak nie je k dispozícii ATM swtich je možné dva počítače spojiť priamo tzv. back-to-back. Je to výhodné pre testovacie účely.

V mojom príklade predpokladám použité prenosové médium UTP alebo STP-5. Káble 100Base-T na spojenie nepoužívatejte, pretože sieťové karty ATM majú iné zapojenie pinov na výstupe ako ethernet karty. Postavte si nový kábel, ktorého zapojenie je nasledovné:

RJ45        RJ45

 1 ---------------- 7
 2 ---------------- 8

 7 ---------------- 1
 8 ---------------- 2

piny 3, 4, 5, 6 sú nezapojené

Tí vačší výskumníci si môžu postaviť aj tzv. loopback kábel spojením pinov 1 — 7 a 2 — 8 v jednom RJ45 konektore.

Príklad konfigurácie si ukážeme na dvoch počítačoch nazvaných virgil a nestor. Jedna strana bude musieť spustiť signalizačný démon atmsigd v móde network, druhá strana použije normálny user mód.

Na počítači nestor spustíme atmsigd takto

[root@nestor /]# atmsigd -b -m network
[root@nestor /]#

na počítači virgil takto

[root@virgil /]# atmsigd -b
[root@virgil /]#

Keďže sme spojení káblom napriamo, bez switcha, nemôžeme použiť ILMI na automatickú konfiguráciu adries. Adresy nakonfigurujeme ručne. V súbore /etc/hosts.atm sme si naše vymyslené ATM adresy zapísali, aby sa nám s nástrojmi ATM Tools pohodlnejšie narábalo a nemuseli sme vždy vpisovať do príkazových riadkov celé ATM adresy. Náš súbor /etc/hosts.atm obsahuje

47.0005.80FFE1000000F21A26D8.0020EA000EE0.00  nestor-atm
47.0005.80FFE1000000F21A26D8.0020D4102A80.00  virgil-atm

Adresy sú vymyslené od buka do buka. Pokým nie ste zapojení do privátnej alebo verejnej ATM siete, tak to vôbec nevadí. Nastavenie adries:

Na nestorovi

[root@nestor /]# atmaddr -a nestor-atm
[root@nestor /]#

a

[root@virgil /]# atmaddr -a virgil-atm
[root@virgil /]#

na virgilovi. Signalizačný démon beží, adresy sú nastavené, teraz môžeme so spokojným srdcom spustiť atmarpd (viacej informácii v kapitole 6) a komunikovať od nevidím do nevidím.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.