Menu Close

4.0 UNI rozhrania

4.0 UNI rozhrania


 

Základné typy rozhraní v ATM sieťach sú uvedené na (obr. 3.19). Obrázok dokumentuje typy rozhraní pre spojenia bod-bod (point-to-point). Logické spojenia bod-multibod (point-to-multipoint) alebo multibod-multibod (multipoint-to-multipoint) sa riešia spôsobom adresovania v ATM sieťach a signalizáciou.


Obr. 3.19. Základné typy rozhraní v ATM sieti

5.1 User-to-Network Interface (UNI)

Každé rozhranie medzi ATM prepínačom a ATM koncovým uzlom sa nazýva User-Network Interface (UNI). Koncové zariadenie je potrebné chápať z pohľadu konkrétnej ATM siete, t. j., že ním môže byť napr. aj smerovač s ATM rozhraním, resp. privátna sieť, pripojená k verejnej sieti.

UNI sa rozdeľuje na privátne UNI (Private UNI) a verejné UNI (Public UNI) podľa to-ho, či sa jedná o pripojenie koncového bodu v privátnej ATM sieti alebo pripojenie tohto bodu prípadne ATM prepínača k verejnej ATM sieti – sieti poskytovateľa verejných preno-sových služieb.

Odporúčania ITU-T I.413, I.430, I.432 popisujú Public UNI, špecifikácie ATM Fóra UNI v 3.1 definujú oba typy rozhraní, Public UNI aj Private UNI.
 

Referenčná konfigurácia pre B-ISDN podľa ITU-T sú uvedené na obr. 3.20. Referen-čná konfigurácia obsahuje:

 • funkčné skupiny: B-NT1, B-NT2, B-TE1, TE2 alebo B-TE2, B-TA
 • referenčné body: TB, SB, a R.

  Pre odlíšenie od referenčnej konfigurácie pre N-ISDN sa používa písmeno B. Funkčné skupiny sú ekvivalentné funkčným skupinám definovaným v odporúčaní ITU-T I.411. Rozhrania v referenčnom bode R môžu alebo nemusia mať širokopásmové vlastnosti. Roz-hrania TB, SB budú podporovať všetky ISDN služby.

  B-NT1 (Broadband Network Termination) – zahŕňa funkcie, ktoré odpovedajú fyzickej vrstve referenčného modelu B-ISDN

  B-NT2 (Broadband Network Termination) – zahŕňa funkcie fyzickej, ale aj funkcie vyšších vrstiev referenčného modelu B-ISDN. V prípade, že B-NT2 neexistuje, sú refe-renčné body TB a SB identické.
   


  Obr. 3.20. Referenčná konfigurácia pre B-ISDN

  B-TE (Broadband Terminal Equipment) – zahŕňa funkcie fyzickej, ale aj funkcie vyš-ších vrstiev referenčného modelu B-ISDN

  B-TE1 (Broadband Terminal Equipment 1) – zahŕňa funkcie, ktoré odpovedajú funk-čnej skupine B-TE a má rozhranie, ktoré vyhovuje B-ISDN rozhraniu SB alebo TB

  B-TE2 (Broadband Terminal Equipment 2) – zahŕňa funkcie, ktoré odpovedajú funk-čnej skupine B-TE, ale má rozhranie, ktoré neodpovedá doporučeniam ITU-T alebo odpo-vedá doporučeniam pre iné rozhranie ako BISDN UNI.

  B-TA (Broadband Terminal Adaptor) – zahŕňa funkcie fyzickej, ale aj funkcie vyšších vrstiev referenčného modelu B-ISDN. Umožňuje pripojenie B-TE2 alebo TE2 na B-ISDN UNI rozhranie.

  Fyzické konfigurácie pre rôzne typy širokopásmových používateľských aplikácií sú podrobne popísané v odporúčaní ITU-T I.413.

  Špecifikácia ATM Fóra User Network Specification v 3.1 definuje oba typy rozhraní, Public UNI a Private UNI. Obr. 3. 21 ilustruje, ako sú tieto rozhrania mapované do referen-čnej konfigurácie B-ISDN podľa ITU-T I.413.
   


  Obr. 3.21. Porovnanie Public UNI a Private UNI podľa ATM Fóra s referenčnou konfiguráciou B-ISDN podľa ITU-

  Public UNI zahŕňa fyzické charakteristiky odpovedajúce referenčným bodom UB a TB. Public UNI, popísané v špecifikácií, definuje kritériá pre pripojenie CPE (Customer Premi-ses Equipment) (čo môže byť napr. privátny ATM prepínač, alebo ATM koncový uzol) k ATM prepínaču verejného poskytovateľa služieb.

  Private UNI, popísané v špecifikácií, definuje kritériá pre pripojenie účastníckeho kon-cového zariadenia (čo môže byť napr. pracovná stanica alebo smerovač) k privátnemu ATM prepínaču.
   

  4.2 ATM Data Exchange Interface (DXI)

  ATM DXI umožňuje prístup do ATM sietí existujúcim DTE koncovým zariadeniam, ktoré v súčasnosti nemajú možnosť priameho prístupu do ATM siete prostredníctvom ATM UNI rozhrania. Výmena takéhoto DTE zariadenia (napríklad WAN smerovač) za zodpove-dajúce zariadenie s ATM uplinkom je finančne náročná. ATM DXI špecifikácia prijatá združením ATM Fórum doporučuje výmenu alebo zlepšenie softvérového ovládača WAN portu s fyzickým rozhraním V.35 za príslušný ATM DXI ovládač. V spolupráci so zariade-ním CSU (ATM Channel Service Unit) zabezpečuje prístup do ATM UNI.


  Obr. 3.22. ATM DXI rozhranie

  ATM DXI definuje linkový protokol a fyzickú vrstvu, ktoré zabezpečujú prenos údajov medzi DTE a CSU. To umožňuje DTE zabezpečovať pôvodné funkcie a DCE (ATM CSU) zabezpečuje požadované funkcie na úrovni AAL, ATM a fyzickej ATM vrstvy. ATM DXI je načastejšie používané prevádzkovateľmi SMDS sietí, pre ktoré ATM sieť slúži ako pre-nosová sieť. Špecifikácia taktiež definuje LMI (Local Management Interface) a MIB (Ma-nagement Information Base). Na úrovni fyzickej vrstvy je použité V.35 rozhranie.

  V záhlaví DXI rámca je adresné pole DFA, ktoré je použité pre prenos VPI a VCI iden-tifikátorov z DTE do DCE. DFA je 10 bitové v móde 1a, 1b a 24 bitové v móde 2.

  Mode 1a – DTE zapúzdruje DTE-SDU do DXI rámca. DCE zabezpečuje funkcie AAL5 CPCS. Mód 1a podporuje 1023 AAL5 virtuálnych spojení.

  Mód 1b – okrem funkcií módu 1a podporuje AAL3/4 CPCS v DTE zariadení. AAL3/4 CPCS-PDU zapúzdruje do DXI rámcov. DCE zabezpečuje funkciu SAR.

  Mód 2 – DTE zabezpečuje funkcie AAL3/4 CPCS. DCE zabezpečuje v závislosti od virtuálneho spojenia prevod AAL3/4 CPCS-DTU do AAL5 alebo AAL3/4 vrstvy.
   

  4.3 Frame-based User-to-Network Interface (FUNI)

  Totožnú funkciu ako ATM DXI zabezpečuje nová špecifikácia FUNI ver. 2.0. FUNI zabezpečuje ATM UNI funkcie ako sú VPI/VCI multiplexácia, signalizácia, sieťový mana-gement, traffic shaping a OAM funkcie. FUNI nepodporuje CBR a rt-VBR kategórie slu-žieb.

  Tento typ rozhrania je definovaný v špecifikácií ATM Fóra FUNI Specification v 2.0. Referenčný model pre tento typ rozhrania je znázornený na obr. 3.23. Dátová časť rámca FUNI je prenášaná od používateľa fyzickou vrstvou DS1/E1, môže využívať celú šírku pásma DS1/E1 alebo len jej časť (frakciu). Frakciou rozumieme v tomto prípade N x 64kbit/s, kde N je menšie ako 24 pre DS1 a menšie ako 31 pre E1. Všetky z Nx 64 časo-vých kanálov sú spracovávané tak, ako keby predstavovali jeden kanál s príslušnou šírkou pásma (N x 64 kbit/s), t. j. nie ako samostatné kanály.

  Spojenie medzi používateľom a sieťou môže predstavovať logické spojenie, ktoré tvorí časť šírky pásma fyzického spojenia. Príklad multiplexovania E1 FUNI je na obr. 3.24, príklad multiplexovania frakčného E1 FUNI je na obr. 3.25. Druhý prípad ilustruje konfigu-ráciu pre používateľov, ktorí prenášajú iný rámec ako FUNI, napr. hlas, alebo viac FUNI rozhraní v tom istom spojení do (nosnej) siete.
   


  Obr. 3.23. Referenčný model FUNI

  Obr. 3.24. Príklad multiplexovania E1 FUNI

  Obr. 3.25. Príklad multiplexovania frakčného E1 FUNI

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.