Menu Close

4 Natívne ATM PVC spojenia

4 Natívne ATM PVC spojenia

PVC spojenia môžu byť použité pre počítače, ktoré sú prepojené priamo alebo cez ATM switch. ATM PVC spojenia musia byť ručne nastavené na ATM switchi.

4.1 Testovacie nástroje

aread/awrite a br/bw sú jednoduché programy pracujúce s ATM API. awrite pošle texový reťazec zapísaný ako jeho druhý argument v AAL5 PDU. aread číta jeden AAL5 PDU a zobrazí ho v hexadecimálnom formáte. Oba programy zobrazujú hodnoty vracané jednotlivými funkciami systémových volaní a odpovedajúce hodnoty premennej errno.

bw posiela štandartný vstup (stdin) alebo tok blokov obsahujúcich ľubovoľné dáta v 8kB AAL5 PDU jednotkách. br prijíma tieto AAL5 PDU jednotky a vypisuje ich na štandartný výstup (stdout).

Syntax pre programy awrite a aread je

awrite [itf.]vpi.vci data [ offset ]
aread [-c] [itf.]vpi.vci

kde

itf
    je číslo ATM rozhrania

vpi
    VPI

vci
    VCI

data
    dáta, ktoré posielame

Číslo ATM rozhrania nemusíme písať. Ak ho nenapíšeme awrite použije ift = 0. Číslo ATM rozhrania je možné získať zo správy kernelu pri nahrávaní ovládača sieťovej karty alebo vypísať príkazom ifconfig. atm0 je rozhranie 0, atm1 je rozhranie 1, … atď. Podprobnejší popis nájdete v manuálovej stránke.

Príklad:

[root@yamir /]# awrite 1.0.42 "Serus Jozo."

Nástroj aping je zjednodušenou obdobou príkazu ping pre TCP/IP. Posiela a prijíma malé AAL5 PDU cez špecifikované PVC spojenie. Predpokladá, že vysielané správy sú buď echované späť alebo že na druhej strane rovnaký program generuje tok správ. Ak po dlhší čas nie sú prijaté žiadne správy, program vyhlási chybu. Syntax programu je podobná ako u aread

aping [itf.]vpi.vci

Pre skutočné testy môžete použiť modifikovanú verziu nástroja ttcp, ktorý je dodávaný v balíku ATM Tools. Originálna verzia je prístupná na ftp://ftp.sgi.com/sgi/src/ttcp. V programe sú pridané nasledovné možnosti

-a
    používa natívne ATM namiesto TCP/UDP. Adresa musí byť vo 
    formáte [itf.]vpi.vci PVC spojenia alebo platná ATM adresa 
    počítača pre SVC spojenie.

-P num
    použije CBR spojenie s QOS parametrom PCR nastaveným na num cps.
    Štandartne sa využíva UBR.

-C
    vypne kontrolu UDP kontrolných súm.

Príklad:

+------+      +-----+      +------+
| fero | <--------> | _X_ | <--------> | jozo |
+------+      +-----+      +------+
[root@fero /]# ttcp_atm -r -a -s 0.90
[root@jozo /]# ttcp_atm -t -a -s 0.90
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.