Menu Close

2.0 Situácia v štandardizácii, štandardizačné organizácie pre ATM

2.0 Situácia v štandardizácii, štandardizačné organizácie pre ATM


 

So vznikom ATM sú spojené tieto najdôležitejšie organizácie:

 • ANSI – American National Standards Institute
 • ECSA – Exchange Carriers Standards Association
 • ITU – International Telecommunication Union

  V súčasnosti existuje vo svete niekoľko štandardizačných organizácií, ktoré sa zaobera-jú vývojom a definovaním štandardov, odporúčaní a špecifikácií pre B-ISDN a ATM. V ďalšom uvedieme charakteristiky najvýznamnejších z nich, spolu s prehľadom schvále-ných alebo rozpracovaných dokumentov.

  2.1 ATM Fórum

  ATM vznikol v rámci projektu, ktorý definoval štandardy a prenosové mechanizmy pre B-ISDN. V roku 1990 bola technológia ATM vybraná ako architektúra pre základný prenos so systémom SDH a pre B-ISDN. Vzhľadom na rýchly rozvoj technológie a potrebu defi-novania štandardov ATM vznikla v roku 1991 nezávislá skupina vytvorená z dodávateľov, používateľov a expertov z priemyslu, ktorej úlohou je včas a flexibilne špecifikovať štan-dardy ATM, špecifikovať ATM zariadenia a služby na báze ATM.

  ATM Fórum je nezisková organizácia, ktorá v súčasnosti združuje okolo 900 riadnych členov. Organizačná štruktúra združenia ATM Fórum :

  Technical Committee

  – celosvetová pôsobnosť, úloha: definovanie štandardov ATM, spolupráca s inými štandardizačnými organizáciami, riešenie problémov súvisiacich s rozdielmi medzi štan-dardmi s cieľom zabezpečiť vzájomnú interoperabilitu medzi výrobcami ATM zariadení a poskytovanými službami
  Marketing Awareness Committees pre Severnú Ameriku (NAMAC), Európu (EMAC) a Áziu a oblasť Tichého oceána (APMAC)
  – úlohou je zabezpečenie marketingu a vzdelávacích služieb pre ATM technológiu, ze-bezpečenie vzájomnej výmeny informácií a požiadaviek medzi Technical Committee a Enterprise Network Roundtable

  Enterprise Network Roundtable

  – združuje koncových používateľov, úlohou je zabezpečenie interfejsu medzi Marke-ting Awareness Committees a koncovými používateľmi tak, aby technické špecifikácie ATM Fórum vyhovovali reálnym potrebám koncových používateľov

  Ambassador Program

  – úlohou je zabezpečenie prezentácií aktivít združenia a ATM technológie záujemcom z oblasti priemyslu a sieťových technológií

  Technical Committee sa skladá z niekoľkých pracovných skupín (working groups) po- dľa typu problematiky, ktorou sa zaoberajú:

  • User-Network Interface (UNI)
  • LAN Emulation
  • Multiprotocol over ATM (MPoA)
  • Traffic Management
  • Service Aspects and Applications (SAA)
  • Private Network-to-Node Interface (P-NNI)
  • Physical Layer
  • Signaling
  • Broadband ISDN Inter-Carrier Interface (B-ICI)
  • Network Management
  • Testing
  • Frame User Network Interface (FUNI)
  • Residential Broadband (RBB)
  • Security

  Úplný prehľad prijatých technických špecifikácií združenia ATM Fórum (máj 1997) a názvy špecifikácií (uvádzame s pôvodným názvom).

  2.2 ITU – T (International Telecommunication Union – Sector)

  Zoznam odporúčaní ITU-T série I pre B-ISDN s ATM je uvedený v Tab.3.3. Väčšina z uvedených odporúčaní (spolu so štandardami ANSI) bola použitá ako základ pre vývoj špecifikácií združenia ATM Fórum. Počas procesu revízie niektorých z odporúčaní a vzhľadom na skutočnosť, že súčasne prebiehali podobné aktivity aj v ATM Fórum, vznik-la spolupráca medzi príslušnými študijnými skupinami ITU-T (Study Groups) a pracovnými skupinami (Working Groups) Technical Committeee ATM Fórum s hlavným cieľom zabezpečiť kompatibilitu odporúčaní ITU-T a technických špecifikácií ATM Fórum tam, kde je to možné.

  Na príprave a tvorbe odporúčaní pre problematiku B-ISDN a ATM sa podieľa v rámci ITU-T viacero študijných skupín (Study Groups- SG), najmä:

  • SG 13 – Global Network Aspects
  • SG 11 – Switching and Signaling

  Odporúčania SG 13 je možné kategorizovať nasledovným spôsobom:

  • I.31x B-ISDN network requirements – Rel 2/3 (1995)
  • I.341 B-ISDN connection types (1995)
  • I.35BA B-ISDN availability performance (1996)
  • I.581 Interworking requirements for B-ISDN (1996)
  • I.sig.2 B-ISDN signaling requirements Rel2 (1994)
  • I.sig.3 B-ISDN signaling requirements Rel3 (1994)
  • G.atmta ATM transport network architecture (1994)
  • G.96x Access digital section for B-ISDN (1996)

  Doporučenia SG 11 (séria Q) sa týkajú signalizácie, zoznam prijatých odporúčaní, resp. v súčasnosti finalizovaných s pôvodným názvom, je uvedený v Tab. 2.2


  Tab 2.1 Doporučenia ITU-T I séria


  Tab 2.2 ITU-T odporúčania série Q pre B-ISDN

  2.3 ETSI – European Telecommunication Standardization Institute

  Táto štandardizačná organizácia bola založená v roku 1988 ako organizácia pre tvorbu štandardov v telekomunikáciach a v spolupráci s EBU (European Broadcasting Union) a CEN-CENELEC aj pre tvorbu štandardov pre oblasť vysielania a informačných technoló-gií v úrade.

  ETSI predstavuje organizáciu, ktorá združuje všetkých kľúčových partnerov – operáto-rov sietí, poskytovateľov služieb, výrobcov zariadení, používateľov aj výskumnícku komu-nitu.

  ETSI vydáva viacero typov dokumentov:

 • ETS – European Telecommunication Standards – dokumenty, ktoré obsahujú tech-nické špecifikácie o požadovaných charakteristikách určitého produktu (úroveň kvality, výkonnosť, bezpečnosť, atď.). Dokumenty ETS sa často používajú ako TBR (Technical Basis for Regulation) v rámci Európskej únie.
 • I-ETS (Interim ETS) – predstavuje dočasné riešenie alebo draft, ktorý vyžaduje ďalšie rozpracovanie
 • TCTR (Technical Committee Technical Reports) a TCRTR (Technical Committee Reference Technical Reports) – predstavujú výsledky štandardizačnej práce v ETSI, ktoré nie sú určené pre verejnosť, ale môžu byť použité ako smernice, vo-didlá, stavové hlásenia a pod.

  Organizačná štruktúra ETSI: General Assembly

  – najvyšší riadiaci orgán, riadi prácu celej inštitúcie

  Technical Assembly (TA)

  – najvyššia autorita pre tvorbu a schvaľovanie štandardov v ETSI; schvaľuje pracovný program, určuje priority

  Technical Committees (TC)

  – predstavuje skutočné pracovné jadro celej inštitúcie. Zahŕňa expertov z rôznych oblastí, ktorí sa podieľajú na príprave nových štandardov a draftov, ktoré sú ďalej predkladané na schválenie TA. Jednotlivé TC pracujú na príprave štandardov pre rôzne oblasti telekomunikácií, väčšina z nich sa ďalej vnútorne člení na Technical Sub Com-mittees (STCs).

  Technical Sub Committees (STCs)

  – menšie pracovné skupiny v rámci TC, špecializované na určitú úzku problematiku

  Project Teams (PT)

  – malé pracovné skupiny, vytvárané na určitú dobu z pozvaných expertov, ktorých úlo-hou je väčšinou práca na určitej veľmi úzkej problematike alebo pomoc pri urýchlení skompletovania určitých naliehavých úloh.

  ETSI má v súčasnosti 13 Technical Committees a 63 Technical Sub Committees. Na štandardizačnej práci pre B-ISDN a ATM sa podieľajú predovšetkým TC Network Aspects a TC Signaling, Protocols and Switching.

  V Tab. 2.3 uvádzame zoznam dokončených a prijatých štandardov a technických repor-tov technickým výborom ETSI (TC Network Aspects), ktoré sa vzťahujú k ATM.


  Tab 2.3 ETSI – štandardy a technické reporty pre ATM

  2.4 ANSI – American National Standards Institute

  Jedná sa o privátnu, nevládnu, neziskovú organizáciu, ktorej členmi sú hlavne experti z priemyslu, národní operátori, ale organizácia je otvorená aj pre iných záujemcov. ANSI oficiálne zastupuje USA v International Standards Organisation (ISO). Štandardy ANSI sú často prijaté ako medzinárodné ISO štandardy.

  v tab. 2.4 uvádzame zoznam dokončených a prijatých štandardov, ktoré sa vzťahujú k ATM.


  Tab. 2.4 ANSI – normy pre ATM

  2.5 Bellcore

  Predstavuje jedného z najväčších poskytovateľov telekomunikačných služieb na svete, ktorý sa zaoberá vývojom technických riešení pre telekomunikačný priemysel.


  V tab. 2.5 uvádzame zoznam dokumentov, ktoré sa vzťahujú k ATM.

  2.6 Internet Engineering Task Force (IETF)

  Internet Engineering Task Force (IETF) je rozsiahla verejná medzinárodná spoločnosť sieťových konštruktérov, operátorov, vývojárov a dodávateľov nových technológií v Internete. Spoločnosť je otvorená pre všetkých záujemcov.

  Práca v IETF sa uskutočňuje v špecializovaných pracovných skupinách, ktoré sú orga-nizované na základe jednotlivých oblasti charakteristických pri prenose dát v počítačových sieťach, ako napríklad smerovanie, prenos, bezpečnosť atď. Veľká časť práce je realizovaná napríklad s pomocou diskusných skupín – mailing lists. IETF zvoláva stretnutia členov trikrát za rok. Pracovné skupiny IETF v jednotlivých oblastiach riadi Area Directors – Ads a všetky Ads sú členmi Internet Engineering Steering Group – IESG. Centrálnym koordiná-torom pre zavádzanie nových parametrov v Internet protokole je Internet Assigned Num-bers Authority – IANA, ktorá úzko spolupracuje s Internet Society – ISOC a Federal Ne-twork Council – FNC.

  Skupiny pracujú v nasledovných oblastiach:

  · Applications Area – aplikačná

  • General Area – všeobecná
  • Internet Area – zaoberajúca sa Internetom
  • Operations and Management Area – prevádzky a riadenia
  • Routing Area – smerovania
  • Security Area – bezpečnosti
  • Transport Area – prenosu
  • User Services Area – používateľských služieb

  Internet dokumentácia RFC

  Pre oblasť technológie ATM prijala organizácia IETF celý rad významných dokumen-tov, ktoré tvoria základ pri vývoji technológií pre všetky významné firmy v oblasti dáto-vých komunikácií. Dokumenty vydávané IETF sú známe pod označením :

  • RFC – Request For Comments
  • FYI – For Your Information
  • STD – Standard RFC
  • ID – Internet Drafts
  • IESG – IETF Steering Committee Documents

  Najvýznamnejšími z uvedených dokumentov sú RFC, ktoré síce nemajú charakter vý-stupu certifikovaných normotvorných úradov (napr. CCITT, ITU, ATM Fórum), ale sú rešpektované mnohými výrobcami, čo umožňuje vzájomnú kompatibilitu zariadení.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.