Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Zakázanie root login cez SSH
1. Predtým ako zakážeme root login si musíme vytvoriť nového používateľa (v prípade, že ho už nemáme vytvoreného)

 

- prihlásiť sa ako root

- do príkazového riadku napísať adduser meno_používateľa

- vyplniť všetky požadované údaje (heslo,meno,atď...)

 

2. V textovom editore si otvorte súbor /etc/ssh/sshd_config

Vyzerá takto

# Package generated configuration file
# See the sshd(8) manpage for details

# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768

# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin no StrictModes yes

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile    %h/.ssh/authorized_keys

# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes

# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication yes

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes

X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
#UseLogin no

#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

UsePAM yes

Zmeny ktoré treba vykonať sú označené hrubým písmom.

 

3. Reštartujte SSH službu na serveri pomocou príkazu

 

/etc/init.d/ssh restart

 

Po odhlásení sa už nebude možné prihlásiť ako root iba ako obyčajný používateľ.

 

4. Pre následné získanie root-ovských práv do príkazového riadku zadajte príkaz

 

su root

 

po zadaní root hesla sa stanete root-om

 

--Všetky kódy sú platné pre Debian

 

 

Groups: