Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Inštalácia Openfire servera na Debian Lenny

Openfire je open source instant messaging server využívajúci protokol XMPP (tiež známy ako jabber). Je napísaný v jazyku Java, vďaka čomu beží na ktorejkoľvek platforme.

Tento návod popisuje postup k základnej inštalácii a konfigurácii Openfire 3.7 pod operačným systémom Debian Lenny.

 

1. Do "/etc/apt/sources.list" treba doplniť (modifikovať) nasledujúce riadky:

Platí pre hlavný ftp server (pr. ftp.sk.debian.org/debian):

deb http://ftp.sk.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src http://ftp.sk.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free

2. Nainštalujeme javu potrebnú pre beh Openfire:

#apt-get update

#apt-get install sun-java6-jre sun-java6-fonts

3. V tomto kroku stiahneme debianovský balík Openfire (nenachádza sa v repozitároch, preto ho treba získať cez wget)

#wget http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire...

Poznámka: Stiahnutý súbor sa môže po stiahnutí nazývať "downloadServlet?filename=openfire%2Fopenfire_3.7.0_all.deb". V tomto prípade ho premenujeme:

#mv downloadServlet\?filename\=openfire%2Fopenfire_3.7.0_all.deb openfire_3.7.0_all.deb

4. Naištalujeme Openfire 3.7:

dpkg -i openfire_3.7.0_all.deb

Poznámka: Inštalácia vypíše warning, že script na spustenie deamona v /etc/init.d je chybný. V scripte chýba LSB info, preto tento script upravíme.

Na začiatok súboru "/etc/init.d/openfire" doplníme hneď za prvý riadok (ktorý je "#!/bin/bash"):
 

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          openfire
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:       Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO

 

 

Súbor uložime.

 

5. Konfigurácia Openfire.

Väčšina parametrov Openfire sa konfiguruje cez webové rozhranie. Ihneď po inštalácii začne server počúvať na porte 9090 pre http requesty. Preto si do webového prehliadača zadáme adresu:

http://[adresa_na_ktorej_je_openfire]:9090/

 

Pri prvom spustení sa zobrazí konfiguračné rozhranie základných parametrov. Ako hostname treba nastaviť xmpp doménu, ktorú bude Openfire obsluhovať. Pri konfigurovaní databázy máme na výber externú databázu (MySql, PostgreSql, ...), alebo integrovanú databázu. Pre základné fungovanie nám postačí integrovaná databáza. Tú netreba nijak konfigurovať (konfigurácia je žiaduca iba pri vybratí externeje databázy; V takom prípade treba nakonfigurovať adresu databázového servera, ovládač, port a login a heslo pre prístup k databáze. Zároveň treba nakonfigurovať samotný databázový systém, vytvoriť v ňom používateľa, prideliť mu prístupové práva a vytvoriť samotnú databázu. Script na vytvorenie databázy sa dá nájsť v priečinku "/usr/share/openfire/resources/database/".)

Na konci základnej konfigurácie nás rohranie ešte požiada na zmenu administrátorského hesla. Ak heslo ešte nebolo menené je "admin". Po ukončení konfigurácie treba v debiane ešte reštartovať službu:

#/etc/init.d/openfire restart

Po tomto kroku sa môžeme prihlásiť do konfiguračného rozhrania na rovnakej adrese (login: admin). Prostredie je prehľadné a ľahko sa v ňom orientuje. Za zmienku stačí spomenúť karta Users/Groups, v ktorej treba vytvoriť používateľské účty. XMPP poskytuje možnosť vytvoriť účet automaticky pri prvom prihlásení neexistujúceho účtu (táto možnosť sa dá tiež nakonfigurovať).

Zostáva odskúšať fungovanie servera prihlásením pomocou vášho obľúbeného klienta (pr. Miranda, QIP, SIP communicator/Jitsi).

Skupiny: