Žilinská univerzita > Fakulta riadenia a informatiky > Katedra informačných sietí

Inštalácia Jabberd2 servera na Ubuntu 10.10 Maverick

Jabberd2 server je aplikačný server pracujúci s XMPP protokolom. Tento návod popisuje základnú inštaláciu a konfiguráciu na operačnom systéme Ubuntu 10.10 Maverick.

 

Aby tento návod fungoval, je potrebné aby ste boli prihlásený v privilegovanom režime.

$sudo -s
password:
#

1.) Potrebujeme povoliť universe repozitár pre Ubuntu. Uistite sa, že nasledovné riadky sú zahrnuté v súbore "/etc/apt/sources.list" (adresu servera si upravte podľa seba):

deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu maverick universe

deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu maverick universe

Po pridaní riadkov je potrebné spustiť

#apt-get update

 

2.) Nainštalujeme MySQL databázový systém, ktorý je jednou z voľbou pre databázový systém požadovaný Jabberd2 serverom.

#apt-get install mysql-server

Počas inštalácie od nás bude vyžiadané zvoliť heslo root databázového používateľa.

 

3.) Nainštalujeme Jabberd2 server

#apt-get install jabberd2

Služba jabberd2 servera sa spustí hneď po inštalácii, ale kedže nie je správne nakonfigurovaná, zastavíme ju príkazom:

#service jabberd2 stop

 

4.) Vytvoríme databázu a databázového používateľa pre Jabberd2 server. Skript pre vytvorenie databázy bol dodaný s inštaláciou Jabberd2 servera a dá sa nájsť v "/usr/share/doc/jabberd2/db-setup.mysql.gz". Súbor stačí rozbaliť a spustiť v prostredí MySQL. Príkaz na vytvorenie MySQL používateľa nie je súčasťou skriptu a preto ho treba zadať manuálne. Rozbalíme súbor, pripojíme sa do MySQL protredia (pomocou root hesla), spustíme skript a vytvoríme používateľa:

#gzip -d /usr/share/doc/jabberd2/db-setup.mysql.gz
#mysql -p
mysql> source /usr/share/doc/jabberd2/db-setup.mysql
mysql> GRANT select,insert,delete,update ON jabberd2.* to jabberd2@localhost IDENTIFIED by 'secret';
mysql> quit

Pomocou príkazu GRANT sme vytvorili používateľa 'jabberd2' autentigfikovaného heslom 'secret' (toto sú štandardné nastavenia pre Jabberd2, silne sa odporúča aby bol názov používateľa a jeho heslo zmenené). Tomuto používateľovi bol povolený prístup do databázy s menom jabberd2 (vytvorenou skriptom).

 

5.) Posledným krokom je nastavenie ID parametra a úložiska dát v Jabberd2 konfiguračných súboroch. Tie sú uložené v priečinku "/etc/jabberd2/". Tie, ktoré budeme editovať sa volajú sm.xml a c2s.xml (Jabberd2 sa konfiguruje pomocou niekoľkých .xml súborov).

V súbore "sm.xml" potrebujeme editovať ID parameter (priližne riadok 6):

<id>p2b.sip.uniza.sk</id>

Tento ID parameter je doména, v ktorej je nasadený pre XMPP služby. Je to zároveň "doménová" časť používateľského JID (Jabber ID).

Napríklad používateľ v našej doméne bude mať JID:

clovek@p2b.sip.uniza.sk

ID parameter môže byť nastavený ako doména IBA ak máme v DNS SRV záznam "_xmpp-server._tcp.doména" (náš prípad "_xmpp-server._tcp.p2b.sip.uniza.sk").

V opačnom prípade musí byť ID parameter nastavený ako celé FQDN počítača, na ktorom je Jabberd2 nasadený (ak by sme v našom prípade nemali SRV záznam v DNS, museli by sme nastaviť ID parameter ako "server.p2b.sip.uniza.sk", čo je FQDN počítača). Toto tiež vyžaduje, aby bol v DNS aspoň záznam typu A pre FQDN stroja (ak ani tento záznam v DNS nie je, potom je potrebné aby ako ID parameter bola nastavená IP adresa počítača, na ktorom je nasadený Jabberd2 server).

Toto isté platí aj pre ID parameter v súbore "c2s.xml" (priližne riadok 125).

<id register-enable='true'>p2b.sip.uniza.sk</id>

Poznámka: "register-enable" vlastnosť nastavuje Jabberd2 tak, aby povoloval používateľom automaticky vytvárať neexistujúce účty pri prvom pripojení. Ak túto funkciu nechcete povoliť, nastavte hodnotu tejto vlastnosti na "false".

 

Konfigurácia dátového úložiska a spôsobu autorizácie používateľov:

Po inštalácii je Jabberd2 štandardne nastavený pre používanie MySQL. Všetko, čo potrebujeme spraviť je zmeniť prihlasovacie údaje do MySQL databázového systému na také, ktoré sme použili pri vytváraní databázového používateľa pre Jabberd2.

Dátové úložisko sa konfiguruje v súbore sm.xml:

<storage>
 ...
 <driver>mysql</driver>
 ...
 <mysql>
  <dbname>jabberd2</dbname>
  <user>jabberd2</user>
  <pass>secret</pass>
  ...
 </mysql>
 ...
</storage>

Spôsob autentifikácie používateľov sa nastavuje v súbore c2s.xml:

<authreg>
 ...
 <module>mysql</module>
 ...
 <mysql>
  ...
  <dbname>jabberd2</dbname>
  <user>jabberd2</user>
  <pass>secret</pass>
  ...
 </mysql>
</authreg>

 

Jabberd2 je teraz nakonfigurovaný pre základné fungovanie a zostáva spustiť službu:

#service jabberd2 start

 

Funkčnosť servera si overte pripojením pomocou Vášho obľúbeného XMPP klienta (napríklad Miranda).

 

 

Skupiny: